μεταποιηση

Ένταξη επιπλέον 28 επενδυτικών έργων στη Δράση 4.2.1

Επιπλέον 28 επενδυτικά έργα εντάχθηκαν στη Δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν)» του ΠΑΑ 2014-2020, σύμφωνα με τροποποίηση της σχετικής Απόφασης.

Πλέον μετά και τη νέα προσθήκη ο  συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε περίπου 327 εκατ. €. Η επιπλέον αναλογούσα προς επιχορήγηση Δημόσια Ενίσχυση των 28 παραδεκτών πράξεων ανέρχεται σε 31,1 εκατ. €.

Η τροποποίηση της Απόφασης και αναλυτικά ο πίνακας με τα 28 νέα ενταχθέντα έργα εδώ.