ψεκασμος

Έντονο ενδιαφέρον για το μέλλον της δραστικής ουσίας γλυφοσάτη

Έντονο ενδιαφέρον και μεγάλη συμμετοχή καταγράφει η διαδικασία αξιολόγησης της δραστικής ουσίας γλυφοσάτη μέσα από τις διαβουλεύσεις που διεξήγαγαν η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA).

Οι διαβουλεύσεις συγκέντρωσαν πρωτοφανή αριθμό σχολίων, γεγονός που επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο ενδιαφέροντος για την ουσία αυτή και ταυτόχρονα υπογραμμίζει τη σημασία της διαφάνειας στην αξιολόγηση των δραστικών ουσιών στην ΕΕ.

Ο μεγάλος όγκος πληροφοριών, τόσο από τη δημόσια διαβούλευση όσο και από τις απαντήσεις που έλαβε η EFSA από τον αιτούντα (την ομάδα για την ανανέωση της γλυφοσάτης) θα εξεταστούν διεξοδικά από την Ομάδα Αξιολόγησης για τη γλυφοσάτη (AGG), η οποία αποτελείται από τέσσερα κράτη μέλη της ΕΕ – Γαλλία, Ουγγαρία, Ολλανδία και Σουηδία.

Στο πλαίσιο αυτό, η EFSA και ο ECHA αναθεώρησαν το χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα βήματα της διαδικασίας επαναξιολόγησης.

Τα συμπεράσματα της αξιολόγησης αναμένεται να τεθούν στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών τον Ιούλιο του 2023. Στα συμπεράσματά της, η EFSA θα αξιολογήσει όλους τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να συνεπάγεται η έκθεση στη γλυφοσάτη για τον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον.