Βιολογική-Γεωργία

Εντός του 2020 η προκήρυξη του μέτρου στήριξης των βιοπαραγωγών

Με στόχο τη συνέχιση της ενίσχυσης των βιοκαλλιεργητών και βιοκτηνοτρόφων που ήταν δικαιούχοι του υπομέτρου 11.1 κατά το έτος εφαρμογής 2019, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προτίθεται να προκηρύξει στο αμέσως επόμενο διάστημα το υπομέτρο 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας».

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα κυμανθεί περίπου στα 25 εκατ. €.

Η δράση, η οποία θα έχει εφαρμογή σε όλη τη χώρα,  αφορά συγκεκριμένα τους δικαιούχους της δράσης 11.1.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία» καθώς και τους δικαιούχους της δράσης 11.1.2 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία».

Επίσης θα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω κριτήρια:

  • Σύμβαση εν ισχύ του παραγωγού με αναγνωρισμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕΠ) για το σύστημα ποιότητας της Βιολογικής παραγωγής.
  • Συμμετοχή στο σύστημα ποιότητας η οποία ξεκίνησε (δηλ. υπογράφηκε η σύμβαση του παραγωγού με τον ΟΕΠ) κατά τα πέντε προηγούμενα έτη πριν από την αίτηση στήριξης (Νέα συμμετοχή).
  • Ο υποψήφιος να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι ενεργός γεωργός και έχει υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για το 2020 (Ενεργός γεωργός).

Οι παραγωγοί πρέπει να εφαρμόζουν το σύστημα της Βιολογικής παραγωγής σε έναν ή περισσότερους κλάδους παραγωγής που ανήκουν στην εκμετάλλευσή τους όπως αυτή δηλώνεται κατ’ έτος στην ΕΑΕ τους. Για την υποβολή και την αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης θα λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ΕΑΕ του 2020.

Είδος ενίσχυσης

Παρέχεται ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης, ως ετήσιο ποσό υπό μορφή κινήτρου, για μέγιστη διάρκεια πέντε ετών.

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες πιστοποίησης και η ενίσχυση παρέχεται βάσει των παραστατικών του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης με τον οποίο έχει συνάψει σύμβαση ο δικαιούχος και τα οποία προσκομίζει με τις αιτήσεις πληρωμής του.

Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης καθορίζεται σε 1.000 €/εκμετάλλευση/έτος για κάθε είδος πιστοποίησης και έως 2.000 €/εκμετάλλευση/έτος συνολικά και για τα δύο είδη πιστοποίησης.