Επενδύσεις στην οινοπαραγωγή με ενισχύσεις έως και 65% – Οι επιλέξιμες δαπάνες

Με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης των παραγομένων προϊόντων και τη στήριξη μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων, ξεκίνησε το Πρόγραμμα για Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ε.Ε.

Δικαιούχοι της στήριξης είναι οι οινοποιητικές επιχειρήσεις ή οι οργανώσεις παραγωγών οίνου που παράγουν και διαθέτουν στο εμπόριο προϊόντα οίνου. Επίσης μπορούν να καταστούν δικαιούχοι και οι ενώσεις δύο ή περισσοτέρων παραγωγών οίνου ή διεπαγγελματικές οργανώσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη στο πρόγραμμα καταθέτουν στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ φάκελο (και σε CD) στον οποίο περιλαμβάνεται η αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2018 και συγχρόνως αποστέλλουν αντίγραφο φακέλου (σε έγγραφη και σε ψηφιακή μορφή) και στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ..

Οι επιλέξιμες αιτήσεις θα ανακοινωθούν έως τις 12 Μαρτίου 2018 ενώ η οριστική ένταξη στο πρόγραμμα των τελικών δικαιούχων θα γίνει έως τις 27 Απριλίου 2018.

Ποσά ενισχύσεων

Το συνολικό ύψος των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων του προγράμματος επενδύσεων ανέρχεται σε 4.563.000 € και κατανέμονται ως εξής:

  • 50% των δαπανών για τις Περιφερειακές Ενότητες που ανήκουν στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου και &υτικής Ελλάδας.
  • 40% των δαπανών για τις Περιφερειακές Ενότητες που ανήκουν στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Αττικής, Κρήτης.
  • 65% των δαπανών για τα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους.

Το υπόλοιπο ποσοστό των πραγματικών δαπανών καλύπτεται με ιδία συμμετοχή των δικαιούχων.

Ως ανώτερο ποσό επένδυσης ανά δικαιούχο ορίζεται το ποσό των 200.000 ευρώ και ως κατώτερο ποσό επένδυσης ανά δικαιούχο ορίζεται το ποσό των 10.000 ευρώ.

Σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή συλλογικού φορέα το ανώτερο πόσο της επένδυσης αυξάνεται στις 500.000 ευρώ.

Η ημερομηνία έκδοσης των Υπουργικών Αποφάσεων ενέχει θέση απόφασης ένταξης και αποτελεί το χρονικό σημείο από το οποίο ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει την υλοποίηση των δράσεων της επένδυσής του. Ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει την υλοποίηση επένδυσης πριν την έκδοση της απόφασης ένταξής του στο πρόγραμμα, με δική του ευθύνη.

Σημαντικά κριτήρια επιλεξιμότητας:

  • Επιλέξιμες είναι οι αιτήσεις των οινοποιητικών επιχειρήσεων για τις οποίες έχουν κατατεθεί οι Δηλώσεις Παραγωγής για τα 2 τελευταία έτη πριν το έτος κατάθεσης των αιτήσεων.
  • Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει συμπληρώσει διετία από την έναρξη της οινοποιητικής δραστηριότητας, τότε οφείλει να έχει υποβάλει Δήλωση Παραγωγής για όσα έτη είναι σε λειτουργία η εν λόγω επιχείρηση και ο μέσος όρος υπολογίζεται από τα αντίστοιχα έτη.
  • Επιλέξιμες είναι και οι αιτήσεις των οινοποιητικών επιχειρήσεων που η έναρξη λειτουργίας τους έχει γίνει μέσα στα έτη 2017 ή 2018 και συνεπώς έχουν υποβάλει μηδενική Δήλωση Παραγωγής ή δεν έχουν υποβάλει Δήλωση Παραγωγής αντίστοιχα.

Επιλέξιμες δαπάνες

Ενδεικτικά αναφέρονται οι δαπάνες που είναι επιλέξιμες σύμφωνα με τις δράσεις του προγράμματος:
Ι. Παραγωγή αμπελοοινικών προϊόντων
(από την επεξεργασία σταφυλιών μέχρι την εμφιάλωση και την επισήμανση του κρασιού στο κελάρι)
α) αγορά ή μίσθωση νέων μηχανημάτων και εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού
ηλεκτρονικών υπολογιστών
• Μηχανήματα/εξοπλισμός για τη μεταποίηση των σταφυλιών (π.χ θραύση, συμπίεση κ.λπ.):
– κινητό τεχνικό εξοπλισμό μεταφοράς, παραλαβής, μεταποίησης σταφυλιών
– υλικό μέτρησης και ανάλυσης των σταφυλιών
– εκραγιστήρας
– μηχανήματα και εξοπλισμός διαλογής
– αντλία στεμφύλων σταφυλιών
– ταινιο-μεταφορέας
• Εξοπλισμός ζύμωσης/οινοποίησης:
– δεξαμενές για τη ζύμωση πολτού κρασιού
– υλικό για την επεξεργασία των σταφυλιών
– δεξαμενές ζύμωσης / βοηθητικές δεξαμενές για την οινοποίηση
– εξοπλισμός μικρο-οξειδώσεως
• Εξοπλισμός για τον έλεγχο της ζύμωσης:
– σωληνώσεις (π.χ τοποθέτηση ψυκτικών μανδύων)
– τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό του οίνου από τις οινολάσπες
(π.χ. περιστροφικά φίλτρα κενού και φίλτρα υπολειμμάτω)
• Εξοπλισμός επεξεργασίας οίνου: επεξεργασία κρασιών και γλευκών (διήθηση, καθίζηση, κλπ):
– φίλτρα (με διάρκεια απόσβεσης μεγαλύτερης του ενός έτους)
– γη φιλτραρίσματος
– εξοπλισμός για την καθίζηση και διαύγαση του γλεύκους και του οίνου
– εξοπλισμός για τη σταθεροποίηση της τρυγίας
– εξόρυξη των στεμφύλων σταφυλιών
– εξοπλισμός για τη μεταφορά στεμφύλων σταφυλιών και οινολάσπης
– εξοπλισμός εμφιάλωσης
– εξοπλισμός επισήμανσης
• Εξοπλισμός αποθήκευσης, ανάμειξης, μετεπεξεργασίας και παλαίωσης του οίνου:
– βαρέλια/δεξαμενές για την οινοποίηση και την αποθήκευση/παλαίωση του κρασιού
– κινητό τεχνικό εξοπλισμό παραγωγής οίνου
• Έλεγχος θερμοκρασίας:
– ψυγεία
– εξοπλισμός για τον έλεγχο της θερμοκρασίας στη ζύμωση/παραγωγή και αποθήκευση οίνου,
(π.χ. μονάδες ψύξης, εναλλάκτες, λέβητες)
• εξοπλισμός για τη μετακίνηση (και επεξεργασία) του κρασιού στο κελάρι:
– μηχανές/εξοπλισμός διακίνησης συμπεριλαμβανομένων λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών που
χρησιμοποιείται στο πλαίσιο των μεταφορών/υλικοτεχνικής υποστήριξης των πρώτων υλών και
προϊόντων (στη φάση της οινοποίησης ή στο κελάρι της αποθήκης: π.χ αντλίες, αντλίες μεταφοράς,
ανυψωτικά μηχανήματα
• εξοπλισμός αποθήκευσης, ανάμειξης και παλαίωσης του οίνου:
– βαρέλια/δεξαμενές για την οινοποίηση και την αποθήκευση/παλαίωση του κρασιού,
• λογισμικό διαχείρισης κελαριών
• έλεγχος θερμοκρασίας κελαριών:
– σύστημα ψύξης
• υποδομή κελάρια:
– αγωγοί vintage (κανάλια à vendanges)
– σωληνώσεις, διάφορα δίκτυα (οξυγόνο, άζωτο, νερό, SO2 κ.λπ.)
– εξοπλισμός συναρμολόγησης και βοηθητικό εξοπλισμό
– αυτόματα συστήματα
– ηλεκτρική ενέργεια και άλλες εγκαταστάσεις
ΙΙ. Ποιοτικός ελέγχος
– Εξοπλισμός εργαστηρίου αναλύσεων οίνων
ΙΙΙ. Εμπορία αμπελοοινικών προϊόντων
α) ανακαίνιση/εκσυγχρονισμός της υποδομής των εγκαταστάσεων πώλησης και παρουσίασης, για
παράδειγμα:
• vinotheques
• αίθουσες εκθέσεων
• αίθουσες πώλησης
• αίθουσες γευσιγνωσίας
• αμοιβές μηχανικών/αρχιτεκτόνων
β) αγορά νέων μηχανημάτων και εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονικών
υπολογιστών
i) εξοπλισμός για εγκαταστάσεις παρουσίασης και πώλησης (π.χ τεχνολογικές εγκαταστάσεις,
λογισμικό, επεξεργασία δεδομένων, έπιπλα γραφείου)
ii) δημιουργία/ανάπτυξη/προσαρμογή πλατφορμών εφοδιαστικής αλυσίδας (βελτιστοποίηση
και βελτίωση της οργάνωσης της αλυσίδας μεταφορών στην εγχώρια και διεθνή αγορά)
• ανάπτυξη δικτύων
• βελτίωση/εξορθολογισμός των εγκαταστάσεων και των καναλιών μάρκετινγκ
• Μηχανές/τεχνολογικές εγκαταστάσεις/εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού
που θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της διανομής εφοδιαστικής και της εμπορίας των
προϊόντων
• αμοιβές μελετητών/συμβούλων
ΙV. Επενδύσεις που συνδέονται με την εκμετάλλευση εν γένει:
α) αγορά ή μίσθωση νέων μηχανημάτων και εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού
ηλεκτρονικών υπολογιστών
Υποδομή, εξοπλισμός:
• Εξοπλισμός των γραφείων της εκμετάλλευσης: υλικά για τη βελτίωση της επιχειρησιακής δομής τους
• Εργασίες πρασίνου (δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, κλπ) καθώς και έργα διακόσμησης και σήμανσης
β) εξοπλισμός για το σύστημα διαχείρισης (έλεγχος της επιχείρησης):
• Μηχανές, εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένων υπολογιστών και λογισμικού που χρησμοποιούνται στο
πλαίσιο του συστήματος διαχείρισης, της οργάνωσης και του ελέγχου της επιχείρησης
• εξοπλισμός πληροφορικής και συναφή προγράμματα που αποσκοπούν στην ανάπτυξη δικτύων
πληροφόρησης και επικοινωνίας (ενδο-επιχειρησιακής και δια-επιχειρησιακής)