γεωργια

ΕΑΕ 2016: Ποια θεωρείται επιλέξιμη έκταση και ποιες καλλιέργειες δηλώνονται

Επιμέλεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Πολλά είναι τα προβλήματα και οι ερωτήσεις σχετικά με το ποια θεωρείται επιλέξιμη έκταση και ποιες καλλιέργειες δηλώνονται στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης. Υπενθυμίζουμε ότι η ημερομηνία για την οριστική υποβολή της αίτησης είναι η 15η Ιουνίου 2016.

Επιλέξιμη έκταση

Ως επιλέξιμη έκταση θεωρείται η επιφάνεια που πραγματικά καλύπτει η καλλιέργεια ή που μπορεί να καλλιεργηθεί, δηλαδή η καθαρή έκταση που προκύπτει αφού αφαιρεθεί η επιφάνεια που καλύπτεται από μη επιδοτούμενα είδη, (π.χ. δασικά δέντρα, θάμνους, κτίσματα, δρόμους, ακαλλιέργητες επιφάνειες κ.α.) ή οτιδήποτε άλλο που πιθανό να υπάρχει στο τεμάχιο.

Η έννοια της επιλέξιμης έκτασης που έχει ψηφιοποιηθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ενδέχεται να διαφοροποιείται (και γεωμετρικά) από αυτή των αγροτικών και παραγωγικών τμημάτων γης που νέμεται ο παραγωγός.

Καλλιέργειες

Στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2016 δηλώνονται οι καλλιέργειες που καταλαμβάνουν το αγροτεμάχιο κατά τον κύκλο παραγωγής, δηλ. από το φθινόπωρο του 2015 έως και το καλοκαίρι του 2016.

Καλλιεργητική περίοδος για κάθε καλλιέργεια ορίζεται το διάστημα που μεσολαβεί από την έναρξη των καλλιεργητικών φροντίδων (αρχή καλλιεργητικής περιόδου) ως και την αρχή της συγκομιδής (τέλος καλλιεργητικής περιόδου).

Κύριες καλλιέργειες

Είναι οι καλλιέργειες που καταλαμβάνουν το αγροτεμάχιο για το μεγαλύτερο μέρος της περιόδου και λαμβάνονται υπόψη κατά τον έλεγχο της τήρησης του πρασινίσματος.

Επίσπορες καλλιέργειες

Είναι οι καλλιέργειες με μικρό κύκλο, ταχείας ανάπτυξης (ωρίμανση σε περίπου 30 ημέρες από τη σπορά), που καταλαμβάνει τη γη μεταξύ κύριων καλλιεργειών

Συγκαλλιέργεια

Είναι η ταυτόχρονη καλλιέργεια δύο ή περισσότερων διαφορετικών ειδών φυτών  σε διαφορετικές σειρές,  στο ίδιο αγροτεμάχιο.

Αγρανάπαυση

Δηλώνεται η αρόσιμη έκταση που δεν καλλιεργείται καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου.