ελαιοτριβειο

Επισκέψιμο ελαιοτριβείο: Οι προδιαγραφές και η διαδικασία χορήγησης σήματος

Τις προδιαγραφές για τις παρεχόμενες υπηρεσίες των επισκέψιμων ελαιοτριβείων καθορίζει Απόφαση του Υπουργείου Τουρισμού.

Στην Απόφαση καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές των υπηρεσιών υποδοχής, φιλοξενίας και ξενάγησης οι οποίες προσφέρονται στα επισκέψιμα ελαιοτριβεία, οι ειδικές προδιαγραφές προσβασιμότητας, οι υπηρεσίες εστίασης καθώς και η διαδικασία χορήγησης σήματος επισκέψιμου ελαιοτριβείου.

Το Σήμα Επισκέψιμου Ελαιοτριβείου και η σχετική βεβαίωση ισχύουν για πέντε έτη από την ημερομηνία έκδοσής τους και στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού τηρείται Ηλεκτρονικό Μητρώο Επισκέψιμων Ελαιοτριβείων, όπου καταχωρούνται όλοι οι κάτοχοι Σήματος Επισκέψιμου Ελαιοτριβείου.

Βρείτε την Απόφαση του Υπουργείου Τουρισμού εδώ.