ελγο-δημητρα

Επιστημονικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» – Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων προτίθεται να αναθέσει σε έναν επιστημονικό συνεργάτη για τις ανάγκες ερευνητικού προγράμματος το παρακάτω έργο: απομόνωση, μοριακή ταυτοποίηση και χαρακτηρισμός μικροχλωρίδας σταφυλιών και γλευκών, αξιολόγηση τεχνολογικών χαρακτηριστικών και μελέτη γενετικής σταθερότητας μικροβιακών στελεχών, μοριακές αναλύσεις, χημικές αναλύσεις, κινητική ζυμώσεων, επεξεργασία αποτελεσμάτων.

Απαραίτητα προσόντα

  • Πτυχίο Γεωπόνου Επιστήμης Τροφίμων, Βιολόγου, Χημικού, Οινολόγου ή αντίστοιχων σχολών ΑΕΙ ή αλλοδαπής.
  • Τουλάχιστον τριετή εμπειρία απασχόλησης σε ερευνητικά προγράμματα σε συναφές με το έργο αντικείμενο. Η εμπειρία πρέπει να τεκμηριώνεται με σχετικές βεβαιώσεις εργασίας.
  • Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία σε μικροβιολογικές και μοριακές αναλύσεις στον τομέα των τροφίμων και ποτών που να αποδεικνύεται από δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά στο Science Citation Index (SCI) και ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια.
  • Καλή γνώση Αγγλικών

Η διάρκεια του έργου θα είναι 2,5 μήνες και η αμοιβή θα φτάνει τα 2.402 € πλέον ΦΠΑ.

Προθεσμία υποβολής μέχρι 6-3-2015 στα γραφεία του Ινστιτούτου Τεχνολογία Αγροτικών Προϊόντων (Σοφοκλή Βενιζέλου 1, Λυκόβρυση)

Οι υποψήφιοι να είναι διαθέσιμοι για ενδεχόμενη ατομική συνέντευξη.