Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ο προϋπολογισμός της ΚΑΠ για την περίοδο 2021-2027

Περισσότερο από το 50 % του πληθυσμού της ΕΕ ζει σε αγροτικές περιοχές και η  γεωργία βρίσκεται στο επίκεντρο πολλών αγροτικών κοινοτήτων, όπως και η Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, μέσω της στήριξης που παρέχει σε γεωργούς και αγροτικές κοινότητες.

Σκοπός ΚΑΠ είναι η διατήρηση της βιώσιμης γεωργίας σε όλη την Ευρώπη και οι επενδύσεις στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και κοινοτήτων.

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2021-2027 περιλαμβάνει 365 δισ. € για την ΚΑΠ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε μέσο ποσοστό 28,5 % του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027. Από το ποσό αυτό:

  • 265,2 δισ. € προορίζονται για άμεσες ενισχύσεις,
  • 20 δισ. € για μέτρα στήριξης της αγοράς και
  • 78,8 δισ. € για την αγροτική ανάπτυξη.

Πρόσθετο ποσό 10 δισ. € θα διατεθεί μέσω του ερευνητικού προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» της ΕΕ για τη στήριξη συγκεκριμένων έργων έρευνας και καινοτομίας στον τομέα των τροφίμων, της γεωργίας, της αγροτικής ανάπτυξης και της βιοοικονομίας.

Η Επιτροπή προτείνει μείωση των ενισχύσεων άνω των 60.000 € και την υποχρεωτική επιβολή ανώτατου ορίου για ενισχύσεις άνω των 100.000 € ανά γεωργική εκμετάλλευση. Σκοπός αυτού του μέτρου είναι να διασφαλιστεί δικαιότερη κατανομή των ενισχύσεων.

Τα κράτη μέλη θα είναι σε θέση να προσφέρουν στους μικροκαλλιεργητές ένα στρογγυλό ποσό ανά έτος, απλουστεύοντας κατά πολύ τη διοικητική διαδικασία για τους δικαιούχους, οι οποίοι δεν θα πρέπει να συμπληρώνουν ετήσιες δηλώσεις για να λάβουν τις ενισχύσεις τους. Ο καθορισμός του τρόπου κατάταξης των μικροκαλλιεργητών θα εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά, δεδομένου ότι ο γεωργικός τομέας κάθε χώρας είναι διαφορετικός.

Οι τρέχουσες τιμές που εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα αντιστοιχούν στα πραγματικά ποσά που θα λάβουν οι τελικοί δικαιούχοι από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Κονδύλια ανά κράτος μέλος σε εκατ. EUR