μελι

Εξαγωγή ελληνικού μελιού στην Ιαπωνία. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Σίγουρα για την εξαγωγή ενός αγροτικού προϊόντος σε μια ξένη χώρα – έχει μεγάλη σημασία εαν η χώρα ανήκει στην Ε.Ε. ή όχι – απαιτούνται κάποια συγκεκριμένα δικαιολογητικά που ακολουθούν το προϊόν καθ’ όλη την διαδρομή από τη μία χώρα στην άλλη.

Πολλές φορές και ανάλογα με τη χώρα προορισμό μπορεί να απαιτηθούν επιπλέον στοιχεία και διαφορετικές προδιαγραφές.

Καταρχήν σε κάθε νέα προσπάθεια κατάκτησης ξένων αγορών είναι καλό  να αποστέλλεται κατά την πρώτη εξαγωγή, μία μικρή παρτίδα χαμηλού βάρους, ώστε να διαπιστωθούν κατά τον εκτελωνισμό της τυχόν επί μέρους ζητήματα. Παράλληλα, είναι απαραίτητη η στενή συνεργασία του Έλληνα εξαγωγέα με τον εισαγωγέα του προϊόντος στην χώρα εισαγωγής.

Για την περίπτωση της εξαγωγής ελληνικού μελιού στην Ιαπωνία χρειάζονται αναλυτικά τα παρακάτω:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά από την Ελλάδα

 • Πιστοποιητικό φυτοϋγείας από την αρμόδια περιφερειακή Κτηνιατρική Υπηρεσία
 • Χημική ανάλυση από το Γενικό Χημείο Κράτους
 • Συνιστάται να γίνει ανάλυση περιεκτικότητας σακχάρων. Εάν η περιεκτικότητα βρεθεί άνω του 5%, τότε το προϊόν δεν θεωρείται μέλι και υπάρχει σοβαρή επί πλέον επιβάρυνση κατά την εισαγωγή.
 • Σχεδιάγραμμα παραγωγικής διαδικασίας από την καλλιέργεια έως την στιγμή της αποστολής του φορτίου (flowchart). Πρέπει να περιγράφονται σχηματικά όλα τα βήματα παραγωγής.

Πρέπει να δοθεί προσοχή στα εξής:

 • Ο εισαγωγικός δασμός (δασμολογική κλάση 04090000) ανέρχεται σε 25,5% επί της τιμής CIF (cost, insurance, freight = το άθροισμα της αξίας τιμολογίου, κόστους ασφάλισης και μεταφορικού κόστους).
 • Ισχύουν τουλάχιστον τα προβλεπόμενα από τον Codex Alimentarius για το μέλι. Ωστόσο, οι ιαπωνικές απαιτήσεις μπορεί να είναι αυστηρότερες.
 • Απαγορεύεται η ύπαρξη cumaphos. Προσοχή: στην ΕΕ το επιτρεπόμενο υπολειπόμενο όριο είναι 0,10 , με συνέπεια τα όργανα μέτρησης να είναι ρυθμισμένα έτσι, ώστε να να μην ανιχνεύουν μικρότερες ποσότητες. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στην Ιαπωνία σε απόρριψη φορτίων, διότι υπόλειμμα cumaphos έως 0,01 δεν επιτρέπεται.
 • Η ύπαρξη cumaphos μπορεί να οφείλεται όχι στην διαδικασία αυτής καθεαυτής της μελισσοκαλλιέργειας, αλλά στο κερί που χρησιμοποιήθηκε ή ακόμη και σε τυχόν υπολείμματα που υπήρχαν στην συσκευαστική μηχανή από προηγούμενο παραγωγό κατά την τυποποίηση του προϊόντος.
 • Δείτε τον κατάλογο των ελάχιστων ορίων υπολειμμάτων στην Ιαπωνία εδώ.
 • Όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (τα ανωτέρω πιστοποιητικά και χημικές αναλύσεις, καθώς και τιμολόγιο, φορτωτική, κ.λ.π.) πρέπει να είναι μόνον στην αγγλική γλώσσα.
 • Σε όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, το προϊόν πρέπει να αναγράφεται με τον ίδιο τρόπο χωρίς καμμία παρέκκλιση. Ακόμη και η παράθεση της ονομάσίας του προϊόντος με διαφορετική σειρά των λέξεων μπορεί να προκαλέσει προβλήματα. Επί παραδείγματι, αν πρόκειται για “thyme honey”, δεν πρέπει κανένα έγγραφο να αναφέρεται σε “honey” ή σε “honey thyme” ή σε “honey from thyme” κ.ο.κ.
 • Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην ιχνηλασιμότητα. Πρέπει ανά πάσα στιγμή να μπορεί να ενοπισθεί η προέλευση των επί μέρους συστατικών κάθε φορτίου έως την πηγή. Συνιστάται η δημιουργία lots και η αποστολή φορτίων στην Ιαπωνία από το ίδιο lot έως την εξάντλησή του.
 • Η διάρκεια επιτρεπτής κατανάλωσης του προϊόντος έχει ορισθεί στα 2 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής και όχι στα 3, όπως προβλέπεται στην Ε.Ε.
 • Οι περισσότεροι Ιάπωνες εισαγωγείς απαιτούν κατά την στιγμή εισαγωγής, να υπολείπονται τουλάχιστον τα 2/3 της επιτρεπτής διάρκειας του προϊόντος.

Διαδικασία κατά την εισαγωγή

 • Με την άφιξη του προϊόντος αποστέλλεται ειδοποίηση (Notification Form for Importation of Foods”) προς τον Σταθμό Καραντίνας του Υπουργείου Υγείας.
 • Το εμπόρευμα υποβάλλεται σε χημικό έλεγχο. Εάν βρεθούν υπερβάσεις, τότε απαγορεύεται ο εκτελωνισμός και η διάθεσή του στην ιαπωνική αγορά. Πρέπει είτε να επανεξαχθεί είτε να εγκαταλειφθεί και τελικά να κατασχεθεί από τις τελωνειακές υπηρεσίες.
 • Εάν το πρώτο φορτίο εκτελωνισθεί χωρίς προβλήματα, τότε τα επόμενα φορτία εντός ενός έτους, εφ’ όσον πρόκειται για ακριβώς το ίδιο προϊόν και από το ίδιο lot, άρα έχει τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά, πιθανότατα δεν θα υποβληθούν σε χημικό έλεγχο, παρά μόνον ενδεχομένως δειγματοληπτικά.
 • Έχει ιδιαίτερη σημασία, τα συνοδευτικά έγγραφα να είναι σωστά συμπληρωμένα. Τυχόν τυπικά προβλήματα, ακόμη και επουσιώδη, αλλά ιδίως τυχόν προβλήματα κατά τον χημικό έλεγχο, θα θέσουν τον εισαγωγέα σε πολύ δυσμενή θέση για τις επόμενες εισαγωγές που θα πραγματοποιήσει.

Δείτε σχηματικά την πορεία της εισαγωγής του προϊόντος εδώ.

Διαβάστε επίσης:

Μάρκετινγκ Μελιού & Μελισσοκομικών Προϊόντων

Μελισσοκομία για προχωρημένους – Μελισσοκομία ΙΙ