χωριο

Εξισωτική Αποζημίωση: 255 εκατ. € για 380 χιλιάδες παραγωγούς

Συνολικά 255 εκατ. € θα κατανεμηθούν φέτος στις τρεις Δράσεις της Παρέμβασης Π3-71 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα», το γνωστό μέτρο της Εξισωτικής Αποζημίωσης,  σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Συγκεκριμένα για τις τρεις Δράσεις προβλέπονται τα παρακάτω ποσά:

  • Δράση 1 (ορεινές περιοχές) : 185 εκατ. €
  • Δράση 2 (περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών):  60 εκατ. €
  • Δράση 3 (περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα): 10 εκατ.  €

Από τις τρεις δράσεις αναμένεται να λάβουν οικονομική ενίσχυση 380.000 κάτοχοι αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Η Αίτηση Πληρωμής πραγματοποιείται μέσω της υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2023.