χρηματα

Εξισωτική Αποζημίωση: Επανένταξη των δικαιούχων συντάξεων χηρείας

Την επαναφορά καταβολής Εξισωτικής Αποζημίωσης στους δικαιούχους συντάξεων χηρείας, αποφάσισε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Υπενθυμίζεται ότι με προηγούμενη απόφαση (562/2019) οι δικαιούμενοι σύνταξης χηρείας εξαιρούνταν από το δικαίωμα να λαμβάνουν Εξισωτική Αποζημίωση του Μέτρου 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Με τη συγκεκριμένη τροποποίηση αποσαφηνίζεται ο όρος της «ενεργούς  επαγγελματικής  δραστηριότητας» σε σχέση με την κατηγορία κύριας σύνταξης από τον ασφαλιστικό φορέα του δικαιούχου και επανεντάσσονται στους δικαιούχους του Μέτρου 13, μετά  την ηλεκτρονική επεξεργασία – διασταύρωση των στοιχείων τους με τα δεδομένα του ΕΦΚΑ και της ΗΔΙΚΑ, οι αιτούντες παραγωγοί στους οποίους καταβάλλεται κύρια σύνταξη λόγω θανάτου από μεταβίβαση στο πρόσωπο τους, εφόσον πληρούν και τα υπόλοιπα  κριτήρια επιλεξιμότητας σύμφωνα με το Ενωσιακό και Εθνικό θεσμικό πλαίσιο.