Εξισωτική Αποζημίωση | Μέτρο 13: Ανακοινώθηκαν οι εγκεκριμένοι παραγωγοί

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η πληρωμή της Εξισωτικής Αποζημίωσης (Μέτρο 13) ύστερα και από την ολοκλήρωση της τελικής κατάταξης των δικαιούχων παραγωγών.

Μετά την πραγματοποίηση των προβλεπόμενων ελέγχων και την αξιολόγηση των υποβαλλόμενων ενδικοφανών προσφυγών εκδόθηκαν οι πίνακες Παραδεκτών Αιτήσεων (Εγκεκριμένων) και Μη Παραδεκτών Αιτήσεων (Απορριπτόμενων), οι οποίοι έχουν αναρτηθεί και είναι διαθέσιμοι εδώ.

Στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση είναι διαθέσιμη και η προσωποποιημένη πληροφόρηση των παραγωγών, με την κατάλληλη επιλογή του Μέτρου 13 (Μ13), όπως φαίνεται παρακάτω. Η ενημέρωση γίνεται με χρήση κωδικών Taxisnet.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Μέτρο ανέρχεται σε 271,5 εκατ. ευρώ.