νεοι-αγροτες-ροδακινα

Εξισωτική Αποζημίωση (Μέτρο 13): Δικαιούχοι όσοι λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου

Για να θεωρηθεί ένα φυσικό πρόσωπο δικαιούχος εξισωτικής αποζημίωσης, μεταξύ άλλων, δεν θα πρέπει να έχει αποχωρήσει από την ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα.

Συμφωνα με τη τροποποίηση της Απόφασης «ενεργός επαγγελματική δραστηριότητα», νοείται για τους έως 67 ετών, η μη καταβολή άμεσης σύνταξης (κύριας σύνταξης σύμφωνα με το Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης και τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης) προς το πρόσωπο του δικαιούχου από τον ασφαλιστικό του φορέα, με εξαίρεση τις συντάξεις λόγω θανάτου (κύρια σύνταξη εκ μεταβιβάσεως). Για τους άνω των 67 ετών, η συνέχιση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών από τον ασφαλισμένο, βάσει
του εκάστοτε ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

Μια επιπλέον οικονομική ενίσχυση

Η εξισωτική αποζημίωση αποτελεί οικονομική ενίσχυση η οποία χορηγείται σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα. και αποσκοπεί στην αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους ή/και του διαφυγόντος εισοδήματος που προκαλείται από την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας στις περιοχές αυτές.

Η ενίσχυση έχει την μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο γεωργικής γης στην οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα και το αίτημα πληρωμής γίνεται κάθε χρόνο μέσω της υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης.

Δείτε τη τροποποίηση της Απόφασης εδώ.