χωριο

Εξισωτική Αποζημίωση (Μέτρο 13): Επιπλέον 14 εκατ. € | Δημοσιοποιήθηκαν τα αποτελέσματα των αιτήσεων

Δημοσιοποιήθηκαν την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου οι πίνακες των εγκεκριμένων και απορριπτόμενων Αιτήσεων Στήριξης/Πληρωμής του Μέτρου 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» του ΠΑΑ 2014-2020 (Εξισωτική Αποζημίωση), έτους 2022.

Ο προϋπολογισμός του Μέτρου αυξήθηκε κατά 14 εκατ. € με σκοπό να καλύψει το σύνολο των εγκεκριμένων παραγωγών. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 264 εκατ. € και κατανέμεται ως εξής:

  • Υπομέτρο 13.1 : 187 εκατ. €
  • Υπομέτρο 13.2 :   65 εκατ. €
  • Υπομέτρο 13.3 :   12 εκατ. €