πατατα

Φθοριμαία – Πατάτα: Εντονότερα τα προβλήματα σε απότιστα χωράφια – Τα καλλιεργητικά μέτρα

Εκτός από τον αγρό μπορεί να προκαλέσουν σημαντικές ζημιές και στην αποθήκη, ιδιαίτερα σε θερμά και ξηρά περιβάλλοντα.

Στοά της προνύμφης εσωτερικά του κονδύλου

Οι προνύμφες του εντόμου φθοριμαία, δημιουργούν στοές στους κονδύλους, τα φύλλα, στους μίσχους και στους βλαστούς της πατάτας. Διαχειμάζει ως ανεπτυγμένη προνύμφη ή νύμφη στην αποθήκη ή στους αγρούς. Προτιμά τη ζέστη, γι’ αυτό η ανάπτυξή του σταματά κάτω από τους 10 ºC.

Τα ενήλικα αποθέτουν τα αυγά τους στην κάτω επιφάνεια του ελάσματος, στα κατώτερα φύλλα, στους βλαστούς, στους κονδύλους, ή στο έδαφος κοντά στο φυτό. Έχει 4 – 7 γενεές ανά έτος ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος και δεν σταματούν ποτέ τη δραστηριότητά τους.

Εντονότερα προβλήματα στα απότιστα χωράφια

Όταν η πατάτα βρίσκεται στην έναρξη της ωρίμανσης των κονδύλων και η συγκομιδή έχει ξεκινήσει παρατηρούνται οι πιο έντονες ζημιές στους κονδύλους της πατάτας, με αποτέλεσμα την ποιοτική υποβάθμιση του προϊόντος και τη μεταφορά του εντόμου στις αποθήκες των παραγωγών.

Τα προβλήματα είναι πιο έντονα όταν τα χωράφια είναι απότιστα και υπάρχει ανομβρία οπότε παρουσιάζονται ρωγμές στο έδαφος με αποτέλεσμα η προνύμφη του εντόμου εισερχόμενη από τις ρωγμές μπορεί να προσβάλει τους κονδύλους της πατάτας.

Ιδιαίτερα προβλήματα παρατηρούνται όταν έχει προηγηθεί ξήρανση των φυτειών (το κάψιμο με χρήση ζιζανιοκτόνου). Στην περίπτωση αυτή επειδή δεν υπάρχει φιλική επιφάνεια στο φυτό η προνύμφη του εντόμου για να τραφεί προχωρά στο έδαφος και προσβάλλει τους κονδύλους της πατάτας.

Προσοχή! Η καταπολέμηση στον αγρό δε συνιστάται όταν οι πληθυσμοί του εντόμου είναι χαμηλοί και ιδιαίτερα όταν η καλλιέργεια βρίσκεται στο στάδιο της συγκομιδής.

Καλλιεργητικές φροντίδες

Με σκοπό να αποφεύγονται οι ρωγμές του εδάφους οι οποίες ευνοούν την είσοδο της προνύμφης και την προσβολή των κονδύλων θα πρέπει να συνεχίζονται οι αρδεύσεις της καλλιέργειας μέχρι και 4-5 ημέρες πριν τη συγκομιδή.

Η συγκομιδή να γίνεται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα μετά το “κάψιμο” των φυτειών και να διατηρείται σε ικανοποιητικό επίπεδο η υγρασία στην επιφάνεια του εδάφους.

Το προϊόν θα πρέπει να απομακρύνεται από τον αγρό αμέσως μετά τη συγκομιδή και να αποθηκεύονται μετά από διαλογή μόνο υγιείς κόνδυλοι, για την αποφυγή μεταφοράς του εντόμου στους αποθηκευτικούς χώρους, όπου θα πρέπει να διατηρείται η πατάτα στους 5-10 ºC.

Τα υπολείμματα της καλλιέργειας (στελέχη και μη εμπορεύσιμοι κόνδυλοι) θα πρέπει να απομακρύνονται από τους αγρούς και τις αποθήκες και να γίνεται παράχωμα αυτών αμέσως μετά τη συγκομιδή σε βάθος τουλάχιστον 5 εκ. Συστήνεται επίσης η απομάκρυνση αυτοφυών σολανωδών και βαθύ όργωμα.

Εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα

  • Δείτε τον Κατάλογο Φυτοπροστατευτικών προϊόντων κατά καλλιέργεια και έντομο εδώ.
  • Δείτε τον Κατάλογο Φυτοπροστατευτικών προϊόντων κατά καλλιέργεια και ασθένεια εδώ.