περονοσπορος

Γενικευμένη προστασία αμπελώνων από τον περονόσπορο – Τα καλλιεργητικά μέτρα

Συνεχείς βροχοπτώσεις, σταθερά υψηλά ποσοστά υγρασίας και σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες, δημιουργούν περιβάλλον ιδιαίτερα ευνοϊκό για τη γρήγορη εξάπλωση της ασθένειας του περονόσπορου στο αμπέλι.

Σε περιοχές που η ασθένεια εμφανίζεται συχνά και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ευαίσθητες ποικιλίες, συνιστάται:

  • Η προστασία των καλλιεργειών με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο μυκητοκτόνο.
  • Η ορθολογική εναλλαγή μυκητoκτόνων από διαφορετικές κατηγορίες, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος δημιουργίας ανθεκτικότητας του μύκητα.
  • Η προστασία των αμπελώνων για όσο διάστημα επικρατούν βροχοπτώσεις.
  • Γενικευμένη προστασία σε κάθε περιοχή, ώστε να μην υπάρχουν εστίες πολλαπλασιασμού και διασποράς μολυσμάτων της ασθένειας.
  • Εφόσον απαιτείται η καταπολέμηση του περονοσπόρου μπορεί να συνδυαστεί με αυτή του ωιδίου.

Δεν συνιστάται η χρήση χαλκούχου σκευάσματος στα στάδια της επιμήκυνσης των ανθοταξιών και στην πλήρη ανάπτυξής τους, διότι προκαλείται καθυστέρηση στη βλάστηση.

Για ανθεκτικές ποικιλίες

Σε περιοχές όπου η ασθένεια δεν ενδημεί, καθώς και σε ανθεκτικές ποικιλίες, συνιστάται η επισκόπηση του αμπελώνα αμέσως μετά την επικράτηση συνθηκών περονοσπόρου. Οι συνθήκες είναι  η συνεχής και επί αρκετές μέρες επικράτηση σχετικής υγρασίας μεγαλύτερης από 85% και θερμοκρασία από 13─27 οC.

Συστήνεται άμεσα ψεκασμός στην περίπτωση που διαπιστώνονται προσβολές (εξανθίσεις του μύκητα).

Καλλιεργητικά μέτρα

Καλλιεργητικά μέτρα που βελτιώνουν την κυκλοφορία του αέρα μέσα στον αμπελώνα και συντελούν στο ταχύτερο στέγνωμα των φυτών από τη βροχή ή τη δροσιά, συμβάλουν καθοριστικά στον περιορισμό της σοβαρότητας της ασθένειας.

Τέτοια μέτρα είναι:

  • η επαρκής αποστράγγιση του εδάφους,
  • η καταστροφή των ζιζανίων
  • το σωστό βλαστολόγημα και ξεφύλλισμα.