ελγο-δημητρα

Θέσεις εργασίας για γεωπόνους και κτηνιάτρους σε Αθήνα και Πάτρα

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» – Ινστιτούτο Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων ενδιαφέρεται να αναθέσει σε επιστημονικό προσωπικό, ειδικότερα 1 Γεωπόνο, 1 Κτηνίατρο, 1 Στατιστικολόγο, 2 (δύο) θέσεις (Γεωπόνου, Κτηνιάτρου, ΑΕΙ ή Τεχνολόγου Γεωπονίας, Τροφίμων, Γεωπονίας Ζωικής παρ και 2 (δύο) θέσεις οδηγών (ένα οδηγός-Δειγματολήπτης (1) με έδρα την Πάτρα και (1) με έδρα την Αθήνα), τμήμα του ερευνητικού έργου με έδρα απασχόλησης την Αθήνα ή την Πάτρα για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος “Διερεύνηση και Αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών γάλακτος στις περιοχές αρμοδιότητας του ΕΕΠΓ Πάτρας” το οποίο υλοποιείται σύμφωνα με τον Κανονισμό ανάληψης και υλοποίησης ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων του ΕΛΓΟ “ΔΗΜΗΤΡΑ” και το οποίο αυτοχρηματοδοτείται από τον ΕΛΓΟ “ΔΗΜΗΤΡΑ”.

Περιγραφή θέσεων και απαραίτητων προσόντων

1. Γεωπόνος (1 θέσεις) με έδρα την Αθήνα
Η συγκεκριμένη θέση αφορά την συνδρομή στην υλοποίηση του προαναφερόμενου έργου και στον Πειραματικό Σχεδιασμό και την Κατοχύρωση ποιοτικών σημάτων ΕΕ. Η διάρκεια θα είναι 12 ημερολογιακούς μήνες ενώ η αμοιβή 17,388.00 € πλέον ΦΠΑ. Ο υποψήφιος για την θέση αυτή θα πρέπει:

– να κατέχει πτυχίο Γεωπόνου ελληνικού ΑΕΙ ή αντίστοιχο τίτλο από ΑΕΙ της αλλοδαπής αναγνωρισμένο στην Ελλάδα.

– να κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στον τομέα της Γεωπονικής επιστήμης ελληνικού ΑΕΙ ή αντίστοιχο δίπλωμα από ΑΕΙ της αλλοδαπής αναγνωρισμένο στην Ελλάδα.

– να έχει εμπειρία στον πειραματικό σχεδιασμό και υλοποίηση ερευνητικών έργων.

– να έχει εμπειρία στην διαχείριση ερευνητικών έργων. Κατά προτίμηση σε έργα συναφή με το αντικείμενο του ερευνητικού προγράμματος. Θα συνεκτιμηθεί εμπειρία σε αντίστοιχα προγράμματα του οργανισμού.

– να έχει εμπειρία στην σύνταξη και υποβολή φακέλων υποψηφιότητας για την απονομή κοινοτικού ποιοτικού σήματος σε ελληνικά γεωργικά προϊόντα.

– άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση εγγραφής στο ΓΕΩΤΕΕ (αφορά τους Γεωτεχνικούς)

– καλή γνώση Αγγλικών (Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών θα συνεκτιμηθεί)

2. Κτηνιάτρου (1 θέσεις) με έδρα την Αθήνα

Η συγκεκριμένη θέση αφορά την συνδρομή στην υλοποίηση του προαναφερόμενου έργου και στον Πειραματικό Σχεδιασμό και την Κατοχύρωση ποιοτικών σημάτων ΕΕ. Θα έχει διάρκεια 12 ημερολογιακούς μήνες. Η αμοιβή θα είναι 17,388.00 € πλέον ΦΠΑ. Ο υποψήφιος για την θέση αυτή θα πρέπει: 14PROC002353352 2014-10-21

– να κατέχει πτυχίο Κτηνιάτρου ελληνικού ΑΕΙ ή αντίστοιχο τίτλο από ΑΕΙ της αλλοδαπής αναγνωρισμένο στην Ελλάδα.

– να κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στον τομέα της Κτηνιατρικής επιστήμης ελληνικού ΑΕΙ ή αντίστοιχο δίπλωμα από ΑΕΙ της αλλοδαπής αναγνωρισμένο στην Ελλάδα.

– να έχει εμπειρία στον πειραματικό σχεδιασμό και υλοποίηση ερευνητικών έργων.

– να έχει εμπειρία στην διαχείριση ερευνητικών έργων. Κατά προτίμηση σε έργα συναφή με το αντικείμενο του ερευνητικού προγράμματος. Θα συνεκτιμηθεί εμπειρία σε αντίστοιχα προγράμματα.

– να έχουν εμπειρία στην σύνταξη και υποβολή φακέλων υποψηφιότητας για την απονομή κοινοτικού ποιοτικού σήματος σε ελληνικά γεωργικά προϊόντα.

– άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση εγγραφής στο ΓΕΩΤΕΕ (αφορά τους Γεωτεχνικούς)

– καλή γνώση Αγγλικών (Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών θα συνεκτιμηθεί)

3. Δύο (2) θέσεις (Γεωπόνου, Κτηνιάτρου, ΑΕΙ ή Τεχνολόγου Γεωπονίας, Τροφίμων, Γεωπονίας Ζωικής παρ. ΑΤΕΙ) με έδρα την Πάτρα

Οι συγκεκριμένες υπεργολαβίες αφορούν την πραγματοποίηση αναλύσεων ελέγχου των ποιοτικών χαρακτηριστικών του γάλακτος. Επίσης την συγκέντρωση, καταγραφή και επεξεργασία των αποτελεσμάτων των αναλύσεων. Θα πραγματοποιηθούν συνολικά αναλύσεις σε, 15.000 δείγματα στο έτος 2014-15. Οι αναλύσεις ελέγχου των ποιοτικών χαρακτηριστικών του γάλακτος είναι α) Προσδιορισμός λίπους, πρωτεΐνης , λακτόζης, ΣΥΑΛ, σημείο πήξεως β) Ανίχνευση αντιμικροβιακών παραγόντων, απαρίθμηση μικροβίων γ) Μέτρηση pH, έλεγχος παρουσίας γίδινου γάλακτος στο πρόβειο και αγελαδινού στο πρόβειο, ποσοτικός προσδιορισμός γίδινου γάλακτος στο πρόβειο και αγελαδινού στο πρόβειο. Ο συνολικός αριθμός των αναλύσεων που θα πραγματοποιηθούν κατά την διάρκεια του έργου ανέρχεται περίπου σε 135.000 και θα πραγματοποιηθούν στο περιφερειακό εργαστήριο της Πάτρας. Ο αριθμός των αναλύσεων που θα φέρει εις πέρας ο κάθε υπεργολάβος θα είναι το 1/2 του συνόλου των αναλύσεων. Το έργο θα ολοκληρωθεί σε 8 ημερολογιακούς μήνες. Το κόστος της υπεργολαβίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 11.088,00 € πλέον ΦΠΑ ανά υπεργολάβο στο σύνολό της.

Οι ενδιαφερόμενοι για την θέση αυτή θα πρέπει:

– Να κατέχουν πτυχίο Γεωπόνου/Κτηνιάτρου ΑΕΙ ή Τεχνολόγοι Γεωπονίας/ Τροφίμων, Γεωπονίας Ζωικής παρ ΑΤΕΙ ή αντίστοιχο τίτλο από ίδρυμα της αλλοδαπής αναγνωρισμένο στην Ελλάδα. Τυχόν μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα συνεκτιμηθεί.

– Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση εγγραφής στο ΓΕΩΤΕΕ (αφορά τους Γεωτεχνικούς)

– Να έχουν άριστες γνώσεις πληροφορικής: α) επεξεργασία κειμένων β) υπολογιστικών φύλλων γ) υπηρεσιών διαδικτύου

– Να έχουν εμπειρία σε διαδικασίες εργαστηριακών ελέγχων ποιότητας γάλακτος και προϊόντων αυτού. Εμπειρία σε αναλύσεις του συγκεκριμένου έργου θα συνεκτιμηθεί

– Καλή γνώση Αγγλικών (Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών θα συνεκτιμηθεί)

Τα βιογραφικά σημειώματα και οι οικονομικές προσφορές των υποψηφίων, θα πρέπει να συνοδεύονται από τα σχετικά αποδεικτικά (επικυρωμένες φωτοτυπίες δελτίου ταυτότητας, τίτλους σπουδών, βεβαίωση εμπειρίας ή όποιο άλλο αποδεικτικό που να αποδεικνύει προϋπηρεσία ή εμπειρία στο προαναφερθέν αντικείμενο). Βεβαιώσεις εμπειρίας από ιδιώτες εργοδότες πρέπει να συνοδεύεται από τις βεβαιώσεις των αντίστοιχων ασφαλιστικών φορέων.

Τα βιογραφικά σημειώματα θα γίνονται δεκτά μέχρι την Δευτέρα 27/10/2014 και ώρα 14:00 στα γραφεία του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων (Σοφοκλή Βενιζέλου 1, Λυκόβρυση 141-23), είτε ταχυδρομικά στην παραπάνω διεύθυνση με την ένδειξη “για το πρόγραμμα ΕΛΓΟ” (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι και 27/10/2014).

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ 210 2845940.