εργασια

Γεωπόνος με ειδίκευση στην Αρχιτεκτονική τοπίου

Πτυχιούχο γεωτεχνικών επιστημών – (ΠΕ) Γεωπόνο με ειδίκευση στην Αρχιτεκτονική τοπίου, με εμπειρία στο σχεδιασμό ενοτήτων βλάστησης με την αξιοποίηση των ειδών της ελληνικής χλωρίδας και στο σχεδιασμό βοτανικών κήπων ζητά ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με σκοπό να του αναθέσει τη σύνταξη μελέτης αρχιτεκτονικής τοπίου με σκοπό την υλοποίηση Βοτανικού Κήπου στη Σύρο για τη διατήρηση αυτοφυών ειδών αντιπροσωπευτικών του Ν. Κυκλάδων.

Η καταρτιθησόμενη σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια έως δύο (2) μηνών από την υπογραφή της. Το ποσό της αμοιβής για το ανατιθέμενο έργο ορίζεται στο ποσό των 5.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων, θα καταβληθεί δε, με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου, και θα πρέπει να υποβάλλεται ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν εγγράφως αίτηση πρόταση μέχρι και την 9η Οκτωβρίου 2015 και ώρα 14:00.