σιταρι-γεωπονος

Γεωργικοί Σύμβουλοι: Τα αποτελέσματα – Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και εξετάσεις

Τα αποτελέσματα με τα φυσικά πρόσωπα τα οποία εγκρίθηκαν για την εγγραφή τους στο Μητρώο Γεωργικών Συμβούλων ανακοίνωσε ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ .

Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιοποιήθηκε στις 07.11.2018 ανήλθαν στις 3.657

Τα αποτελέσματα προέκυψαν κατόπιν αξιολόγησης της πληρότητας και του περιεχομένου της αίτησης, της υπεύθυνης δήλωσης και των δικαιολογητικών που υπέβαλλαν οι ενδιαφερόμενοι.


Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης

Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Στους απορριφθέντες παρέχεται η δυνατότητα άσκησης ένστασης έως την Παρασκευή 13.09.2019.

Εκπαίδευση εξ αποστάσεως και εξετάσεις

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των ενστάσεων θα πραγματοποιηθεί το εισαγωγικό πρόγραμμα επιμόρφωσης με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης (e- learning).

Οι συμμετέχοντες θα αξιολογηθούν με γραπτές εξετάσεις και οι επιτυχόντες θα εγγραφούν στο Μητρώο Γεωργικών Συμβούλων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ