αρδευση

Γεωργοπεριβαλλοντικά: Ηλεκτρονικά έως 15 Δεκεμβρίου οι ενστάσεις κατά των πληρωμών

Ολοκληρώθηκε σήμερα 8/12, η καταβολή της ενίσχυσης προκαταβολής του 70% των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης για τις Δράσεις του Μέτρου 10 και συγκεκριμένα:

  • 10.01.01 «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας»,
  • 10.1.02 «Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας»,
  • 10.01.03 «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας» και
  • 10.01.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα»

Οι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν ένσταση κατά των αποτελεσμάτων της πληρωμής προκαταβολής από τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023 έως και την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023, ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών.

Με την ενδικοφανή προσφυγή οι παραγωγοί δύνανται να προβούν σε διόρθωση προφανών σφαλμάτων που αφορούν στα παραστατικά συμμόρφωσης ή/και να προβάλουν αντιρρήσεις κατά των ευρημάτων (κωδικών) που έχουν προκύψει κατά την πληρωμή της προκαταβολής τους.

Παράλληλα, οφείλουν να κινήσουν τις απαραίτητες διοικητικές ενέργειες για τη διόρθωση των δεδομένων στη/στις μηχανογραφική/ές βάση/εις μέσω της/των οποίας/οποίων πραγματοποιείται/ούνται από το ΠΣ οι διασταυρωτικοί έλεγχοι.

Διευκρινίζεται ότι τα ευρήματα κατά των οποίων υποβάλλεται ενδικοφανής προσφυγή επανεξετάζονται μόνο μηχανογραφικά αντλώντας δεδομένα από τις σχετικές βάσεις. Ως εκ τούτου δεν αποτελεί αντικείμενο ελέγχου από επιτροπή στο πλαίσιο του Μέτρου.