γεωργια

Για ποια αγροτεμάχια υποβάλλεται Ενιαία Αίτηση Ενίσχυση

Για το δικαίωμα καταβολής ενισχύσεων στον αγροτικό τομέα κάθε παραγωγός καλείται κάθε χρόνο να υποβάλλει την λεγόμενη Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) μέχρι τις 15 Μαΐου. Η ΕΑΕ αποτελεί τη μοναδική αίτηση χορήγησης ενίσχυσης που υποβάλλει ο γεωργός και η οποία καλύπτει όλα τα καθεστώτα και τα μέτρα στήριξης:

 • των άμεσων ενισχύσεων,
 • των μέτρων μικρών νησιών Αιγαίου πελάγους και
 • όσων Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης συνδέονται με εκτάσεις ή αφορούν ζώα.

Ως “αγροτεμάχιο” νοείται μια συνεχής έκταση γης που δηλώνεται από έναν γεωργό και καλύπτει μία μόνο καλλιεργητική ομάδα.

Ημερομηνίες κατοχής αγροτεμαχίων

Τα αγροτεμάχια που δηλώνονται στην ΕΑΕ μπορούν να χρησιμοποιούνται για κάθε γεωργική δραστηριότητα και θα πρέπει να βρίσκονται στη διάθεση του γεωργού την 31η Μαΐου 2018. Ωσόσο, για τα αγροτεμάχια που μετέχουν στις δράσεις του Μέτρου 11 “Βιολογικές Καλλιέργειες” και του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και Κλιματικά Μέτρα» του Π.Α.Α. 2014-2020 πρέπει να βρίσκονται στην κατοχή του παραγωγού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους δέσμευσης. Αυτό σημαίνει ότι οι ημερομηνίες των ενοικιαστηρίων πρέπει να καλύπτουν το έτος αιτήσεων/δεσμεύσεων. Ομοίως θα πρέπει να καλύπτεται η προαναφερόμενη προϋπόθεση για τα εν δυνάμει προς ένταξη αγροτεμάχια στο πλαίσιο των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος με πρώτο έτος δεσμεύσεων το 2018.

Ποια στοιχεία αναγράφονται στην Αίτηση

Τα στοιχεία αναγνώρισης των αγροτεμαχίων θα πρέπει να αναγράφονται στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κάθε χρόνο όπως:

 • η έκτασή τους σε εκτάρια,
 • η θέση τους
 • ο μοναδικός Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) όπως αναγράφεται στο έντυπο Ε9 του ιδιοκτήτη (είτε ιδιόκτητου είτε ενοικιαζόμενου αγροτεμαχίου),
 • και ανάλογα με την περίπτωση, τη χρήση τους, το είδος, το μέγεθος και τη θέση των περιοχών οικολογικής εστίασης και το κατά πόσον πρόκειται για αρδευόμενο ή μη, αγροτεμάχιο, καθώς και
 • τα στοιχεία ολόκληρου του ζωικού κεφαλαίου (πλήθος ζώων ανά είδος και κατηγορία), εφόσον μιλάμε για κτηνοτρόφική εκμετάλλευση.

Σε περίπτωση που γεωργός συμπληρώσει για πρώτη φορά το έντυπο της Ενιαίας Αίτησης ή έχουν τροποποιηθεί τα στοιχεία των αγροτεμαχίων που ενοικιάζει τότε υποβάλλει υποχρεωτικά τα αντίγραφα των ιδιωτικών συμφωνητικών μίσθωσης αγροτεμαχίων, με αναγραφή του ΑΤΑΚ του αγροτεμαχίου του ιδιοκτήτη.

Το ελάχιστο μέγεθος

Το ελάχιστο μέγεθος των αγροτεμαχίων για τα οποία μπορεί να υποβληθεί αίτηση ενίσχυσης στα πλαίσια των άμεσων ενισχύσεων καθορίζεται ως εξής:

 • 0,05 εκτάρια για όλα τα αγροτεμάχια πλην των ελαιοτεμαχίων
 • 0,03 εκτάρια για τα ελαιοτεμάχια στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης
 • 0,01 εκτάρια για τα ελαιοτεμάχια στο πλαίσιο του ειδικού μέτρου στήριξης για τη διατήρηση των ελαιώνων στις παραδοσιακές ζώνες καλλιέργειας της ελιάς στα μικρά νησιά του Αιγαίου.

Τέλος για τους βοσκότοπους, ως παραγωγικός νοείται ο βοσκότοπος με ζωικό κεφαλαίο τουλάχιστον 0,7 ΜΜΖ/εκτάριο. Η αντιστοιχία που χρησιμοποιείται για μετατροπή των επιλέξιμων ζώων σε ισοδύναμες Μονάδες Μεγάλων Ζώων (Μ.Μ.Ζ.) για τον έλεγχο της παραγωγικότητας του βοσκότοπου είναι η εξής, :

Υπενθυμίζουμε ότι η ορθή καταχώρηση και υποβολή της ενιαίας αίτησης στη διαδικτυακή εφαρμογή, η πληρότητα του ηλεκτρονικού φακέλου και η εμπρόθεσμη οριστικοποίηση της, είναι αποκλειστική ευθύνη του αιτούντα.

Comment (1)

Real estate services Cyprus

Άντε κάντε τις απαρέητες ενέργιες παιδιά απο τότε που ήμουν στη Καλαμάτα το ακούω αυτο. Εγώ διατηρώ εταιρεία real estate on cyprus και μένω ποια εδώ μόνημα. Αυτό που γράφετε “Ως “αγροτεμάχιο” νοείται μια συνεχής έκταση γης που δηλώνεται από έναν γεωργό και καλύπτει μία μόνο καλλιεργητική ομάδα.” είναι λίγο οικονικό αφού υπάρχουν εξερέσεις που αν δεν τερματισουν αυτά δεν θα προχωρίσουμε. Μπράβο για την ποιότητα των άρθων σας κατανοούμε το χρόνο σας και έχετε το σεβασμό μας.