φυτοφαρμακα

Γλυφοσάτη: Στα κράτη-μέλη η τελική απόφαση για την απαγόρευση ή όχι των φυτοφαρμάκων

Στις 27 Νοεμβρίου 2017 τα κράτη μέλη της ΕΕ ψήφισαν υπέρ της πρότασης της Επιτροπής για πενταετή ανανέωση της έγκρισης για το glyphosate στην ΕΕ.

Ενώ τα 15 έτη είναι η περίοδος που προτείνει συνήθως η Επιτροπή για την ανανέωση της έγκρισης δραστικής ουσίας όταν πληρούνται όλα τα κριτήρια έγκρισης, το glyphosate δεν είναι συνήθης περίπτωση.

Εκτός από τα αποτελέσματα των επιστημονικών αξιολογήσεων του glyphosate που διεξήχθηκαν σε επίπεδο ΕΕ από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) και τα κράτη μέλη, λήφθηκαν υπόψη κι άλλοι θεμιτοί παράγοντες κατά τον καθορισμό της κατάλληλης περιόδου ανανέωσης. Παρότι υπάρχουν ήδη πολλά στοιχεία για το glyphosate, νέα στοιχεία σχετικά με αυτή τη δραστική ουσία δημοσιεύονται με εξαιρετικά υψηλό ρυθμό σε σύγκριση με άλλες δραστικές ουσίες.

Τα παραπάνω οδήγησαν την Επιτροπή να λάβει υπόψη το ενδεχόμενο να σημειωθούν ταχείες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις στο άμεσο μέλλον κατά την απόφασή της για τη διάρκεια της περιόδου έγκρισης του glyphosate, συνεκτιμώντας επίσης το γεγονός ότι το glyphosate είναι το πιο διαδεδομένο ζιζανιοκτόνο στην ΕΕ.

Επιπλέον, η Επιτροπή έλαβε υπόψη της τα τελευταία μη δεσμευτικά ψηφίσματα που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς και την 4η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ). Να σημειωθεί ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο (IARC) είχε συνδέσει το glyphosate με την εμφάνιση καρκίνου στον άνθρωπο.

Τι συμβαίνει με τα προϊόντα με βάση το glyphosate, όπως το Roundup; Εγκρίνονται εκ νέου αυτόματα κι αυτά;

Όχι. Αυτό εναπόκειται στα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την έγκριση και τη χρήση στο έδαφός τους φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν δραστικές ουσίες.

Μόνο η έγκριση δραστικών ουσιών συμφωνείται σε επίπεδο ΕΕ. Μετά την ανανέωση του glyphosate, τα κράτη μέλη πρέπει να επαναξιολογήσουν όλα τα υφιστάμενα εγκεκριμένα προϊόντα που περιέχουν την εν λόγω δραστική ουσία — όπως το Roundup. Αν οι κάτοχοι της έγκρισης ζητήσουν από τις εθνικές αρχές να διατηρήσουν τις προηγούμενες άδειες, τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να αποφασίσουν να εισαγάγουν περιορισμούς ή απαγορεύσεις για κάποια ή όλα τα προϊόντα αυτά, όταν αυτό δικαιολογείται με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν τις συγκεκριμένες περιστάσεις στην επικράτειά τους.