φυτοφραχτες-γεωργια

Η καταστροφή των φυτοφρακτών τον 20ό αιώνα

Μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, οι εθνικές κυβερνήσεις ενθάρρυναν την αφαίρεση των φυτοφρακτών ώστε να αυξηθεί η επισιτιστική αυτάρκεια και να καταστεί δυνατή η χρήση των γεωργικών μηχανημάτων που δεν ήταν σε θέση να πραγματοποιήσουν ελιγμούς σε μικρούς αγρούς.

Λόγω της προσφοράς οικονομικών κινήτρων, η καταστροφή των θαμνοστοιχιών ήταν εκτεταμένη.

Η καταστροφή τους αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στη μείωση της βιοποικιλότητας των γεωργικών εκτάσεων.

Τα στοιχεία που παραθέτει η έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου Ενδεικτικά είναι αποκαλυπτικά:

  • στη Γαλλία, το 70% περίπου των φυτοφρακτών καταστράφηκαν μεταξύ 1945 και 1983
  • στο Βέλγιο, το ποσοστό των φυτοφρακτών που καταστράφηκαν σε ορισμένες περιοχές κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα φθάνει έως και το 75%
  • στις Κάτω Χώρες, το αντίστοιχο ποσοστό κυμάνθηκε από 30% έως 50 %την περίοδο 1960-1994
  • στην Ιταλία, στην περιοχή του Πάδου, έχει εξαφανιστεί έως και το 90 %των φυτοφρακτών
  • στις ιρλανδικές περιφέρειες έχει εκριζωθεί το 15-30% τωνφυτοφρακτών.

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο συστήνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βελτιώσει τον σχεδιασμό της επόμενης στρατηγικής της για τη βιοποικιλότητα, να αυξήσει τη συμβολή στη βιοποικιλότητα των άμεσων ενισχύσεων και των δράσεων για την αγροτική ανάπτυξη, να παρακολουθήσει επακριβέστερα τις δαπάνες που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα και να καταρτίσει αξιόπιστους δείκτες κατάλληλους για την παρακολούθηση της εξέλιξης της βιοποικιλότητας των γεωργικών εκτάσεων.