ελγο-δημητρα

Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών: Θέση ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων ή ΤΕ Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, ενδιαφέρεται για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με έναν ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων ή ΤΕ Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής, στο Ε.Ε.Π.Γ. Ρεθύμνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού έργου.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων ή ΤΕ Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής
  • Καλός χειρισμός της αγγλικής γλώσσας
  • Καλός χειρισμός υπολογιστών (ανάλυση δεδομένων)
  • Προηγούμενη σχετική προϋπηρεσία με εμπειρία σε εργαστηριακές (μικροβιολογικές και χημικές) αναλύσεις γάλακτος.

Διάρκεια σύμβασης: 01/12/2018 έως 31/05/2019.

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν εγγράφως πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μέχρι και την 11-10-2018 και ώρα 13:30 μμ σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Για την αριθ. 2086/41949/4-10-2018 Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος». Η πρόταση υποβάλλεται στα γραφεία του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2310365370 – 2310 365394.