γουρουνι-χοιρος

Καλή Μεταχείριση ενσταβλισμένων χοίρων| Νέα Δράση 14.1

Στην προαγωγή της ευζωίας των παραγωγικών ζώων, στον τομέα της ενσταβλισμένης χοιροτροφίας, στοχεύει το νέο υπομέτρο 14.1 «Καλή Μεταχείριση των χοίρων ενσταβλισμένων εκτροφών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α), του οποίου η προδημοσίευση της Πρόσκλησης ανακοινώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το Υπομέτρο θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά, έχει πεδίο εφαρμογής όλη τη χώρα και οι δεσμεύσεις θα είναι διετούς διάρκειας.

Οι ενισχύσεις αφορούν την εφαρμογή συγκεκριμένων δεσμεύσεων για την καλή μεταχείριση των ζώων, οι οποίες παρέχουν αναβαθμισμένα πρότυπα μεθόδων παραγωγής στους τομείς νερό, ζωοτροφές, συνθήκες σταβλισμού και πρακτικές που αποφεύγουν των ευνουχισμό των ζώων και ανέρχονται:

  • για τις χοιρομητέρες: 54,5 €/ζώο
  • για τα λοιπά χοιρινά: 7,5 €/ζώο

Στα παραπάνω ποσά προστίθενται δαπάνες για εργαστηριακές αναλύσεις ελέγχου ποιότητας νερού και δαπάνες για τεχνική στήριξη (έως 5% επί του υπολογιζόμενου ποσού της ετήσιας ενίσχυσης).

Δεν είναι επιλέξιμες κατά την ένταξη:
– οι εκμεταλλεύσεις κάτω των 50 χοιρομητέρων,
– οι μεικτές ή/και αγελαίες χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις,
– οι αιτήσεις στήριξης που αφορούν σε τμήμα της χοιροτροφικής εκμετάλλευσης.

Είναι σημαντικό οι υποψήφιοι δικαιούχοι να ενημερώνουν τακτικά, σωστά και εγκαίρως το ΟΠΣ Κτηνιατρικής σύμφωνα με τις οδηγίες της Δ/νσης Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών, Τμήμα Καταγραφής και Επιτήρησης Ζωικού Κεφαλαίου, Τεχνητής Σπερματέγχυσης και Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων, καθώς το εν λόγω πληροφοριακό σύστημα θα χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης και σε διασταυρωτικό έλεγχο πληρωμών για την τήρηση των δεσμεύσεων των δικαιούχων και των κριτηρίων επιλεξιμότητας.

Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης του Υπομέτρου 14.1 εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 25 εκατ.€ και αναμένεται να εκδοθεί στο 2ο εξάμηνο του 2022.

Αναλυτικά οι πληροφορίες του Υπομέτρου στη Προδημοσίευση της Πρόσκλησης εδώ.