γεωργιαπεριφραξη

Κερδίζει έδαφος η βιολογική γεωργία – Αναλυτικά στοιχεία για όλες τις χώρες της Ε.Ε

Όλο και περισσότερες γεωργικές εκτάσεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντάσσονται στα συστήματα βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Οι βιολογικές γεωργικές εκτάσεις στην ΕΕ ανήλθαν σε 13,4 εκατ. εκτάρια το 2018 και αναμένεται περαιτέρω αύξηση τα επόμενα χρόνια. Συγκεκριμένα, οι εκτάσεις βιολογικής γεωργίας/κτηνοτροφίας την περίοδο 2012 – 2018 αυξήθηκαν κατά 34%.

Σε Βουλγαρία, Κροατία και Ιρλανδία οι βιολογικές εκτάσεις υπερδιπλασιάστηκαν, υπήρξαν ωστόσο και δύο χώρες στην Ε.Ε όπου παρατηρήθηκε μείωση, στο Ηνωμένο Βασίλειο (-22,5%) και την Πολωνία (-26,1%).

Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία είχαν τόσο το 2012 όσο και το 2018 τις περισσότερες εκτάσεις βιολογικής γεωργίας/κτηνοτροφίας. Οι τρεις αυτές χώρες μαζί με τη Γερμανία συγκεντρώνουν περισσότερο από το ήμισυ  του συνόλου των εκτάσεων βιολογικής καλλιέργειας της Ε.Ε. το 2018. Συγκεκριμένα: Ισπανία (16,7%), Γαλλία (15,1%), Ιταλία (14,6%) και Γερμανία (9,1%), – Σύνολο: 55,5%

Συνολική έκταση βιολογικής γεωργίας/κτηνοτροφίας ανά κράτος μέλος

Όσον αφορά το ποσοστό των βιολογικών εκτάσεων σε σχέση με τη συνολική χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση στην Ε.Ε., αν και βρίσκεται σε αρκετά χαμηλά επίπεδα, ωστόσο σημειώνει σταθερή αύξηση.

Συγκεκριμένα από το 2012 έως το 2018, το μερίδιο της συνολικής βιολογικής έκτασης στη συνολική χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση αυξήθηκε από 5,6% σε 7,5%.

Βέβαια, τα ποσοστά από χώρα σε χώρα διαφέρουν σημαντικά. Για παράδειγμα ενώ στην Αυστρία, την Εσθονία και τη Σουηδία οι βιολογικές εκτάσεις καταλαμβάνουν πάνω από το 20% της συνολικής γεωργικής έκτασης, στην Ιταλία, Τσεχία, Λετονία, Φινλανδία και Σλοβενία ήταν κάτω από 10% ενώ στα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ, το ποσοστό των βιολογικών εκτάσεων σε σχέση με τη συνολική γεωργική έκταση κυμάνθηκε από 0,4% στη Μάλτα έως 9,9% στη Σλοβακία.

Το ποσοστό των εκτάσεων βιολογικής παραγωγής σε σχέση με τη συνολική χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση ανά χώρα

Που εντοπίζονται οι περισσότερες βιολογικές γεωργικές εκτάσεις;

Στις αροτραίες καλλιέργειες (δημητριακά, λαχανικά, χορτονομές, βιομηχανικές καλλιέργειες) στους βοσκότοπους και στους λειμώνες ή στις μόνιμες καλλιέργειες (οπωροφόρα δέντρα, ελαιώνες και αμπελώνες), υπάρχουν οι περισσότερες βιολογικές εκτάσεις;

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, την πρώτη θέση καταλαμβάνουν οι αροτραίες βιολογικές καλλιέργειες αφού η έκτασή τους ξεπέρασε τα 6 εκατ. εκτάρια, τα οποία αντιπροσώπευαν το 45,2% της συνολικής βιολογικής γεωργικής έκτασης της ΕΕ. Ακολουθούν τα βοσκοτόπια και οι λειμώνες (που χρησιμοποιούνται ως επί το πλείστον για τη βιολογική κτηνοτροφία) με 43,9%, ενώ οι μόνιμες καλλιέργειες κατέχουν το χαμηλότερο ποσοστό (10,8%).

Το ποσοστό των βιολογικών εκτάσεων αροτραίων καλιεργειών, βοσκοτόπων και μόνιμων καλλιεργειών.