σταβλος-κτηνοτροφια

Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις: Αιτήσεις για Προσωρινή Άδεια Διατήρησης έως τις 4 Δεκεμβρίου

Αίτηση στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής τους Ενότητας για χορήγηση Προσωρινής Άδειας Διατήρησης, πρέπει να καταθέσουν έως τις 4 Δεκεμβρίου 2017 οι ενδιαφερόμενοι, οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις των οποίων λειτουργούσαν πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4056/2012 και επιθυμούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους.

Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που δεν υποβάλουν αίτηση μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου θα διακοπεί η λειτουργία τους με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη.

H διαδικασία αδειοδότησης ολοκληρώνεται σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο χορηγείται ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ, μετά τον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών. Η προσωρινή άδεια διατήρησης ισχύει μέχρι ένα έτος.

Στη συνέχεια, κατόπιν αυτοψίας στις υποδομές των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, χορηγείται η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ από την Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή.

Δικαιολογητικά για την Προσωρίνη Άδεια Διατήρησης

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν, στη ΔΑΟΚ της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, αίτηση συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα, κατά περίπτωση και δυναμικότητα δικαιολογητικά:

Για πρόχειρα καταλύματα:

Α. Αίτηση στην οποία πρέπει να αναφέρονται: η δυναμικότητα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, η γεωγραφική θέση της μονάδας με συντεταγμένες αναφοράς και η διεύθυνση επικοινωνίας του αιτούντα,
Β. Δήλωση του φορέα της εγκατάστασης και του μελετητή για την ανάληψη προβλεπομένων Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων ΠΠΔ, όπου απαιτούνται βάσει της δυναμικότητας της εγκατάστασης και
Γ. Υπεύθυνη δήλωση

Για τις υπόλοιπες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις:

Α. Αίτηση στην οποία πρέπει να αναφέρονται: η δυναμικότητα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, η γεωγραφική θέση της μονάδας με συντεταγμένες αναφοράς και η διεύθυνση επικοινωνίας του αιτούντα,
Β. Δήλωση του φορέα της εγκατάστασης και του μελετητή για την ανάληψη προβλεπομένων ΠΠΔ, όπου απαιτούνται βάσει της δυναμικότητας της εγκατάστασης,
Γ. Υπεύθυνη δήλωση
Δ. Έκθεση γεωτεχνικού συμβούλου, που περιγράφει την ικανοποίηση των ζωοτεχνικών δεδομένων της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.