τρακτερ

Κυκλοφορία αγροτικών μηχανημάτων που πληρούν τα όρια εκπομπής αερίων

Η ταξινόμηση των αγροτικών μηχανημάτων, που έχουν ήδη τεθεί στην ευρωπαϊκή αγορά και είναι εφοδιασμένα με εθνική έγκριση τύπου από τη Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων, επιτρέπεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Από την 1-1-2020 επιτρέπεται η ταξινόμηση των αγροτικών μηχανημάτων τα οποία έχουν ήδη τεθεί στην ευρωπαϊκή αγορά και έχουν ήδη εφοδιαστεί με εθνική έγκριση τύπου από τη Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων, μόνον εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις των ορίων εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων των κινητήρων τους φάσης Ι τουλάχιστον.

Σε αγροτικά μηχανήματα τα οποία έχουν ήδη τεθεί στην ευρωπαϊκή αγορά και πρόκειται να εισαχθούν στη χώρα και δεν είναι εφοδιασμένα με εθνική έγκριση τύπου χορηγείται έγκριση απογραφής, μόνο εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις των ορίων εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων των κινητήρων τους φάσης Ι τουλάχιστον

Όσα αγροτικά μηχανήματα καινούρια ή μεταχειρισμένα εφοδιάζονται με δελτίο ταξινόμησης στις προβλεπόμενες ημερομηνίες, μπορούν να απογράφονται (έκδοση άδειας κυκλοφορίας) και πέραν της ημερομηνίας αυτής.

Ειδικά για τις βαμβακοσυλλεκτικές μηχανές  η προϋπόθεση για την έκδοση δελτίου Ταξινόμησης είναι η ύπαρξη εθνικής έγκρισης τύπου από τη Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων και Λιπασμάτων.