χωριο

Leader: Ολοκληρώθηκε η έγκριση και κατανομή πόρων στις Αναπτυξιακές

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία έγκρισης και κατανομής πόρων (236,1 εκατ. ευρώ) στις Αναπτυξιακές που θα υλοποιήσουν το πρόγραμμα LEADER, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στόχος της πρόσκλησης ήταν η επιλογή και υλοποίηση 50 τοπικών προγραμμάτων για το σύνολο των αγροτικών περιοχών της χώρας με εξαίρεση τα αστικά κέντρα αυτής.

Η κατανομή των πόρων πραγματοποιήθηκε βάσει του μόνιμου πληθυσμού και της ορεινότητας της κάθε προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης, καθώς και της βαθμολογίας που έλαβε η κάθε τοπική στρατηγική. Παράλληλα, δόθηκαν επιπλέων πόροι στις περιοχές που έχουν υποστεί φυσικές καταστροφές (πλημμύρες και πυρκαγιές), καθώς και σε φορείς που παρουσίασαν επιτυχημένη υλοποίηση κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020.