αγελαδες

Λιγότερες κτηνοτροφικές μονάδες | Αύξηση ζωικού κεφαλαίου ανά εκμετάλλευση

Μείωση του ζωικού κεφαλαίου και των εκμεταλλεύσεων ζωικής παραγωγής καταγράφουν τα αποτελέσματα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το χρονικό διάστημα 2020 – 2022.

Το σύνολο του ζωικού κεφαλαίου (βοοειδή, χοίροι, πρόβατα, αίγες) παρουσίασε επίσης μείωση 4,3% το 2022 σε σχέση με το 2021.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των βοοειδών μειώθηκε κατά 5,3% το 2022 σε σχέση με το 2021 και κατά 2,8% το 2021 σε σχέση με το 2020. Ο αριθμός των βοοειδών ανήλθε σε 581.598 ζώα το 2022 έναντι 631.521 ζώων το 2020. Αντίστοιχα, μείωση παρατηρείται στον αριθμό των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν βοοειδή κατά 6,4% το 2022 σε σχέση με το 2021 και κατά 6,3% το 2021 σε σχέση με το 2020. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν βοοειδή ανήλθε σε 9.533 εκμεταλλεύσεις το 2022, έναντι 10.180 εκμεταλλεύσεων το 2021 και 10.865 εκμεταλλεύσεων το 2020. Με βάση τα παραπάνω, ο αριθμός των βοοειδών ανά εκμετάλλευση αυξήθηκε κατά 1,1% το 2022 σε σχέση με το 2021 και κατά 3,8% το 2021 σε σχέση με το 2020. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των βοοειδών ανά εκμετάλλευση ήταν 61,0 το 2022 έναντι 60,3 το 2021 και 58,1 το 2020.

Ο αριθμός των χοίρων μειώθηκε κατά 2,3% το 2022 σε σχέση με το 2021, έναντι αύξησης κατά 2,2% το 2021 σε σχέση με το 2020. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των χοίρων ανήλθε σε 741.639 ζώα το 2022 έναντι 758.942 ζώων το 2021 και 742.963 ζώων το 2020. Μείωση παρατηρείται στον αριθμό των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν χοίρους κατά 7,2% το 2022 σε σχέση με το 2021 και κατά 12,7% το 2021 σε σχέση με το 2020. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν χοίρους ανήλθε σε 4.783 εκμεταλλεύσεις το 2022 έναντι 5.156 εκμεταλλεύσεων το 2021 και 5.906 εκμεταλλεύσεων το 2020. Ο αριθμός των χοίρων ανά εκμετάλλευση αυξήθηκε κατά 5,3% το 2022 σε σχέση με το 2021 και κατά 17,0% το 2021 σε σχέση με το 2020. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των χοίρων ανά εκμετάλλευση ήταν 155,1 το 2022 έναντι 147,2 το 2021 και 125,8 το 2020.

Ο αριθμός των προβάτων μειώθηκε κατά 4,1% το 2022 σε σχέση με το 2021 και κατά 0,4% το 2021 σε σχέση με το 2020. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των προβάτων ανήλθε σε 7.378.357 ζώα το 2022 έναντι 7.690.930 ζώων το 2021 και 7.721.800 ζώων το 2020. Επίσης μείωση παρατηρείται στον αριθμό των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν πρόβατα κατά 2,6% το 2022 σε σχέση με το 2021 και κατά 7,8% το 2021 σε σχέση με το 2020. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν πρόβατα ανήλθε σε 51.014 εκμεταλλεύσεις το 2022 έναντι 52.353 εκμεταλλεύσεων το 2021 και 56.761 εκμεταλλεύσεων το 2020. Ο αριθμός των προβάτων ανά εκμετάλλευση μειώθηκε κατά 1,5% το 2022 σε σχέση με το 2021 έναντι αύξησης κατά 8,0% το 2021 σε σχέση με το 2020. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των προβάτων ανά εκμετάλλευση ήταν 144,6 το 2022 έναντι 146,9 το 2021 και 136,0 το 2020.

Ο αριθμός των αιγών μειώθηκε κατά 5,6% το 2022 σε σχέση με το 2021 και κατά 0,4% το 2021 σε σχέση με το 2020. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των αιγών ανήλθε σε 2.960.884 ζώα το 2022 έναντι 3.135.087 ζώων το 2021 και 3.149.008 ζώων το 2020. Τέλος, μείωση παρατηρείται και στον αριθμό των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν αίγες κατά 3,9% το 2022 σε σχέση με το 2021 και κατά 9,8% το 2021 σε σχέση με το 2020. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν αίγες ανήλθε σε 32.037 εκμεταλλεύσεις το 2022 έναντι 33.346 εκμεταλλεύσεων το 2021 και 36.978 εκμεταλλεύσεων το 2020. Ο αριθμός των αιγών ανά εκμετάλλευση μειώθηκε κατά 1,7% το 2022 σε σχέση με το 2021 έναντι αύξησης κατά 10,4% το 2021 σε σχέση με το 2020. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των αιγών ανά εκμετάλλευση ήταν 92,4 το 2022 έναντι 94,0 το 2021 και 85,2 το 2020.