Μελισσοκομία

Μελισσοκομικό Μητρώο: Διευκρινίσεις για εγγραφή και ενημέρωση

Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του Εθνικού Ηλεκτρονικού Μελισσοκομικού Μητρώου παρέχει νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Συγκεκριμένα:

Α. Εγγραφή στο Μητρώο
Για την εγγραφή νέων μελισσοκόμων στο Μητρώο διευκρινίζονται τα εξής:
1. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η έκδοση τιμολογίων ή αποδείξεων λιανικής πώλησης από τους συμβαλλόμενους, ως αποδεικτικό στοιχείο – παραστατικό αρχικής απόκτησης των κατεχομένων κυψελών (τόσο της αποικίας – σμήνους, όσο και των αβιοτικών μερών), μπορεί να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση κάθε ενός εκ των συμβαλλόμενων μερών, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής ή ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των συμβαλλομένων μερών με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, όπου αναφέρεται ο αριθμός των κυψελών που αποκτώνται και μεταβιβάζονται αντίστοιχα.
2. Η αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) διενεργεί διοικητικούς ελέγχους σε ποσοστό 100% επί των αιτήσεων που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι μελισσοκόμοι για πρώτη εγγραφή στο Μητρώο. Επιπροσθέτως διενεργούνται επιτόπιοι έλεγχοι από διμελή κλιμάκια των οικείων ΔΑΟΚ σε ποσοστό 100% επί των αιτήσεων που υποβάλλουν οι μελισσοκόμοι για την πρώτη εγγραφή τους στο Μητρώο, εντός τριάντα ημερών από τη γνωστοποίηση ολοκλήρωσης της διαδικασίας σήμανσης. Το αρμόδιο κλιμάκιο ελέγχει την πυροσφράγιση και τον αριθμό των κατεχόμενων κυψελών.
3. Για την απόδειξη της ιδιότητας μονίμου κατοίκου, εκδίδεται βεβαίωση μονίμου κατοικίας ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (www.gov.gr), μετά από ηλεκτρονική αίτηση εκ μέρους του ενδιαφερόμενου.

Β. Ενημέρωση Μητρώου
Για την ενημέρωση του Μητρώου διευκρινίζονται τα εξής:
1. Η δήλωση των κατεχόμενων κυψελών των ενεργών μελισσοκόμων υποβάλλεται μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου και της 20ης Οκτωβρίου κάθε έτους, με σχετική αίτηση στην αρμόδια ΔΑΟΚ η οποία διενεργεί διοικητικό έλεγχο σε όλες τις αιτήσεις που υποβάλλονται και ενημερώνει το Μητρώο έως τις 30 Οκτωβρίου του ίδιου έτους.
2. Οποιαδήποτε μεταβολή του αριθμού των κατεχόμενων κυψελών, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% επί των κατεχομένων κυψελών και ταυτόχρονα σε απόλυτο αριθμό μεγαλύτερο ή ίσο των πέντε (5) κατεχόμενων κυψελών, δηλώνεται υποχρεωτικά από τον μελισσοκόμο εντός δεκαπέντε (15) ημερών με σχετική αίτηση στην αρμόδια ΔΑΟΚ.
3. Σε περίπτωση που, μελισσοκόμος εγγράφεται για πρώτη φορά στο Μητρώο και ο αριθμός των κατεχομένων κυψελών του δεν μεταβληθεί σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% εντός των επόμενων δώδεκα (12) μηνών από την αρχική ημερομηνία εγγραφής, ο μελισσοκόμος δεν υποχρεούται σε εκ νέου δήλωση των κατεχόμενων κυψελών του το τρέχον ημερολογιακό
έτος. Στην περίπτωση αυτή, ο ενεργός μελισσοκόμος αποδέχεται ότι ο αριθμός των κατεχόμενων κυψελών του παραμένει αμετάβλητος και το μητρώο ενημερώνεται αυτόματα. Η υποβολή δήλωσης κατεχόμενων κυψελών σύμφωνα με τα παραπάνω, μπορεί να παραλείπεται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος.

Παράδειγμα: αν ο μελισσοκόμος εγγραφεί για πρώτη φορά στο Μητρώο από 01-01-2021 έως 31-08-2021 και δεν μεταβληθεί ο αριθμός των κατεχόμενων κυψελών του σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% τους επόμενους δώδεκα (12) μήνες, θα υποβάλει δήλωση κατεχόμενων κυψελών το έτος 2022, από 1/9/2022 έως 20/10/2022.

4. Σε περίπτωση που ο αριθμός των κατεχόμενων κυψελών ενεργού μελισσοκόμου, δεν μεταβληθεί σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% σε χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από τη δήλωση κατεχόμενων κυψελών του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, ο μελισσοκόμος δεν υποχρεούται σε εκ νέου δήλωση των κατεχόμενων κυψελών του το
επόμενο έτος. Στην περίπτωση αυτή, ο ενεργός μελισσοκόμος αποδέχεται ότι ο αριθμός των κατεχόμενων κυψελών είναι ίσος με τον αριθμό που δηλώθηκε το προηγούμενο έτος και το Μητρώο ενημερώνεται αυτόματα. Η υποβολή δήλωσης κατεχόμενων κυψελών σύμφωνα με τα παραπάνω, μπορεί να παραλείπεται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος.
Παράδειγμα: αν ο μελισσοκόμος υποβάλει δήλωση κατεχόμενων κυψελών το έτος 2021 και δεν μεταβληθεί ο αριθμός των κατεχόμενων κυψελών του σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% τα έτη 2022 και 2023, θα υποβάλει δήλωση κατεχόμενων κυψελών το έτος 2023, από 1/9/2023 έως 20/10/2023.

5. Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία τροποποίησης του αριθμού των κατεχομένων κυψελών δεν είναι δυνατή η έκδοση τιμολογίων ή αποδείξεων λιανικής πώλησης από τους συμβαλλόμενους, ως αποδεικτικό στοιχείο – παραστατικό μεταβίβασης ή πώλησης των κατεχομένων κυψελών (τόσο της αποικίας – σμήνους, όσο και των αβιοτικών μερών), μπορεί να υποβληθεί, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) κάθε ενός εκ των
συμβαλλόμενων μερών, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής ή ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των συμβαλλομένων μερών με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, όπου αναφέρεται ο αριθμός των κυψελών που αποκτώνται και μεταβιβάζονται αντίστοιχα.