μελισσοκομια

Μελισσοκομικό Πρόγραμμα: Οι δικαιούχοι και οι χρηματοδοτούμενες δράσεις

Περισσότερα από 19 εκατ. € θα διατεθούν στον κλάδο της μελισσοκομίας τα έτη 2020, 2021 και 2022, μέσω του Μελισσοκομικού Προγράμματος.

Δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνται και στον τομέα της παραγωγής και της εμπορίας μελισσοκομικών προϊόντων καθώς και ομάδες και οργανώσεις παραγωγών μελισσοκόμων.

Επίσης, δικαιούχοι ένταξης στις δράσεις του Προγράμματος είναι νομικά πρόσωπα εποπτευόμενα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αγροτικοί μελισσοκομικοί συνεταιρισμοί και αγροτικοί συνεταιρισμοί ή αγροτικές εταιρικές συμπράξεις που έχουν και μέλη μελισσοκόμους, φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που δραστηριοποιούνται και στο μελισσοκομικό τομέα, καθώς και οργανώσεις εκπροσώπησης του μελισσοκομικού τομέα καθώς και πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, ινστιτούτα και επιστημονικοί φορείς.

Μέτρα και Δράσεις

Το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα περιλαμβάνει τα παρακάτω Μέτρα και Δράσεις:

1ο ΜΕΤΡΟ: Τεχνική βοήθεια προς μελισσοκόμους και οργανώσεις μελισσοκόμων.

Το μέτρο περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:

  • Δράση 1.1 : Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας.
  • Δράση 1.2 : Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομίας – Μέλινετ ή Melinet.
  • Δράση 1.3 : Εκπαιδεύσεις – Έντυπα.
  • Δράση 1.4 : Στήριξη της προώθησης του μελιού και των άλλων προϊόντων της κυψέλης.
  • Δράση 1.5: Παρακολούθηση και αξιολόγηση της ορθής και αποτελεσματικής υλοποίησης και εφαρμογής του Μελισσοκομικού Προγράμματος

2ο ΜΕΤΡΟ: Καταπολέμηση των εισβολών στις κυψέλες και των ασθενειών.

Το μέτρο περιλαμβάνει τη Δράση 2.1 : Εχθροί και Ασθένειες Μελισσών – Πρόγραμμα στοχευμένης επιτήρησης και έγκαιρης ανίχνευσης του μικρού σκαθαριού της κυψέλης (Aethina tumida).

3ο ΜΕΤΡΟ: Εξορθολογισμός της εποχιακής μετακίνησης.

Το μέτρο περιλαμβάνει τις εξής δράσεις :

  • Δράση 3.1: Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων.
  • Δράση 3.2: Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας.

4ο ΜΕΤΡΟ: Μέτρα στήριξης των εργαστηρίων ανάλυσης προϊόντων μελισσοκομίας με στόχο τη διευκόλυνση των μελισσοκόμων στην εμπορία και την αναβάθμιση της αξίας των προϊόντων.

Το μέτρο περιλαμβάνει τη Δράση 4.1 : Αναλύσεις μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης.

6ο ΜΕΤΡΟ : Συνεργασία με ειδικευμένους φορείς για την υλοποίηση προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα της μελισσοκομίας και των μελισσοκομικών προϊόντων.

Το μέτρο περιλαμβάνει τη Δράση 6.1 : Εφαρμοσμένη έρευνα.

8ο ΜΕΤΡΟ: Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση των προϊόντων στην αγορά.

Το μέτρο περιλαμβάνει τις εξής δράσεις :

  • Δράση 8.1: Ταυτοποίηση τύπων ελληνικού μελιού και των άλλων μελισσοκομικών προϊόντων του Μέρους ΧΧΙΙ του Παραρτήματος I του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 – ανάδειξη ενδείξεων υγείας.
  • Δράση 8.2: Αναγνώριση μελιού και άλλων μελισσοκομικών προϊόντων ως Προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) ή Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) ή Εγγυημένο Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν (ΕΠΙΠ).

Οι ενδιαφερόμενοι προς ένταξη στις δράσεις του προγράμματος υποβάλλουν, μετά τη δημοσίευση των προσκλήσεων, αίτηση στους αρμόδιους φορείς.