μεταφορα-ζωων

Μεταφερόμενα ζώα: Τήρηση των κανόνων και αυστηρότερα μέτρα ζητά η Ευρωβουλή

Την επιβολή κυρώσεων στα κράτη μέλη που αδυνατούν να εφαρμόσουν τους κανόνες της ΕΕ για τα μεταφερόμενα ζώα, ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Παράλληλα, ζητά πιο αποτελεσματικές και εναρμονισμένες ποινές, συμπεριλαμβανομένων της κατάσχεσης οχημάτων και της υποχρεωτικής επανεκπαίδευσης του προσωπικού.

Σε ψήφισμα, το οποίο υιοθετήθηκε με 411 ψήφους υπέρ, έναντι 43 κατά και 110 αποχών, τα μέλη του ΕΚ ζητούν ισχυρή και ενιαία εφαρμογή του Ευρωπαϊκού νόμου του 2005, σχετικά με την προστασία των μεταφερόμενων ζώων, ο οποίος επί του παρόντος δεν εφαρμόζεται πλήρως σε κάποια κράτη μέλη.

Αυστηρότεροι έλεγχοι και καλύτερα οχήματα μεταφοράς

Τα μέλη του ΕΚ θέλουν επίσης να αναπτυχθεί σύγχρονη τεχνολογία για τη βελτίωση της επιβολής των υφιστάμενων κανόνων, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων γεωγραφικής κατανομής για τον εντοπισμό της θέσης των ζώων και της διάρκειας των ταξιδιών τους, καθώς και της εγκατάστασης ενός βρόχου ανατροφοδότησης σε πραγματικό χρόνο μεταξύ των σημείων αναχώρησης και άφιξης.

Προωθούν επίσης μια νέα στρατηγική για την ευημερία των ζώων για την περίοδο 2020 – 2024 και έναν σαφή ορισμό του τι σημαίνει καταλληλόλητα για τις μεταφορές.

Το ΕΚ καλεί τις εθνικές αρχές να:

  • πραγματοποιούν περισσότερους ελέγχους, τόσο αιφνιδιαστικά, όσο και με βάση εκτιμήσεις επικινδυνότητας
  • ενημερώνουν τις αρχές όλων των χωρών κατά μήκος της οδού μεταφοράς εάν εντοπιστεί παραβίαση
  • αναστείλουν ή να αποσύρουν την άδεια μεταφοράς των επαναλαμβανόμενων παραβατών
  • επιβάλουν απαγόρευση κυκλοφορίας σε μη συμμορφούμενα οχήματα και πλοία
  • προσαρμόσουν τα λιμάνια στις απαιτήσεις καλής διαβίωσης των ζώων και να βελτιώσουν τους ελέγχους πριν από τη φόρτωση.

Τα μέλη του ΕΚ επιθυμούν επίσης την επιστημονική ενημέρωση των κανόνων της ΕΕ για τα οχήματα μεταφοράς, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ο επαρκής αερισμός και ο έλεγχος της θερμοκρασίας, όπως επίσης και η ύπαρξη κατάλληλων συστημάτων παροχής νερού και υγρής τροφής, μειωμένες πυκνότητες εκτροφής και οχήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε είδους ζώου.

Μείωση του χρόνου μεταφοράς και αντιμετώπιση των εξαγωγών

Σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές, η χρονική διάρκεια του ταξιδιού για τα ζώα θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη.

Τα μέλη του ΕΚ υποστηρίζουν τις τοπικές, τις κινητές και τις εντός των ίδιων των μονάδων εγκαταστάσεις σφαγής και επεξεργασίας, τα μικρά κυκλώματα διανομής και τις απευθείας πωλήσεις.

Ζητούν επίσης από την Επιτροπή να καθορίσει τους κατάλληλους χρόνους διαδρομής για κάθε είδος και να αναπτύξει μια στρατηγική για τη μετάβαση από τη μεταφορά ζώντων ζώων στη μεταφορά κρέατος, σφαγίων και υποπροϊόντων τους, όπου αυτό είναι δυνατόν.

Η ολομέλεια επιμένει επίσης ότι η ΕΕ θα πρέπει να επιδιώξει να μετριάσει τις διαφορές στο ζήτημα της μεταφοράς από και προς τρίτες χώρες μέσω διμερών συμφωνιών ή, αν αυτό δεν είναι δυνατόν, να απαγορεύσει τη μεταφορά ζώντων ζώων στις χώρες αυτές, εκτός εάν τα πρότυπα μεταφορών σε τρίτες χώρες ευθυγραμμιστούν με τα ευρωπαϊκά και εφαρμόζονται σωστά.