Βιολογικά

Μέτρο 11: Πληρωμή προκαταβολής σε δικαιούχους της Βιολογικής Γεωργίας

Ξεκίνησε σήμερα η πληρωμή της προκαταβολής του 75% των δράσεων Φυτικής Κατεύθυνσης 11.1.1. και 11.2.1. (Βιολογική Γεωργία) του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες», του δεύτερου έτους εφαρμογής 2018.

Το ποσό που καταβάλλεται ανέρχεται σε περίπου 22 εκατ. € και αφορά 10.378 δικαιούχους πανελλαδικά.

Στα καταβαλλόμενα ποσά δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες παραστατικών πιστοποίησης και εργαστηριακών αναλύσεων

Οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση στους αναλυτικούς πίνακες με τα στοιχεία του υπολογισμού της πληρωμής τους με τη χρήση των κωδικών τους στην διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου εδώ.

Ενστάσεις έως τις 13 Δεκεμβρίου

Οι παραγωγοί έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή κατά των αποτελεσμάτων της πληρωμής προκαταβολής, από τη Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018 έως και την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018, ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών.

Με την ενδικοφανή προσφυγή οι παραγωγοί δύνανται να προβούν σε υποβολή αντιρρήσεων κατά των ευρημάτων που έχουν προκύψει κατά την πληρωμή της προκαταβολής τους ή/και να προβούν σε διόρθωση προφανών σφαλμάτων που αφορούν στις Συμβάσεις με Συμβούλους, αναρτώντας τα ορθά στην αντίστοιχη ενότητα «Συμβάσεις με Συμβούλους» του Πληροφοριακού Συστήματος.

Παράλληλα, οφείλουν να κινήσουν τις απαραίτητες διοικητικές ενέργειες για τη διόρθωση των δεδομένων στη/στις μηχανογραφική/ές βάση/εις μέσω της/των οποίας/οποίων πραγματοποιείται/ούνται από το ΠΣ οι διασταυρωτικοί έλεγχοι.