Βιολογική-Γεωργία

Μέτρο 11-Βιολογικές Καλλιέργειες: Τροποποίηση των διαθέσιμων πόρων ανά Περιφέρεια

Τροποποιήθηκε εκ νέου η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες», του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Η τροποποίηση αφορά τον Πίνακα Κατανομής των διαθέσιμων πόρων ανά Περιφέρεια.

Δείτε τα ποσά ανά Δράση και Περιφέρεια εδώ.