συνεργασια

Νέα δεδομένα για την αναγνώριση και λειτουργία Διεπαγγελματικών Οργανώσεων – Πρόβλεψη για νέες εισφορές

Ποσοστό τουλάχιστον 30% της συνολικής παραγωγής και 30% της μεταποίησης ή της εμπορίας συμπεριλαμβανομένης της διανομής των προϊόντων, θα είναι υποχρεωμένες να επιτύχουν οι Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, εντός πενταετίας από την ίδρυσή τους, για να μην ανακαλείται η απόφαση αναγνώρισής τους.

Αυτό προβλέπει μεταξύ άλλων η νέα τροπολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία ρυθμίζονται και καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αναγνώρισης των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων.

Σύμφωνα με την τροπολογία μόνο μία Διεπαγγελματική Οργάνωση αναγνωρίζεται σε εθνικό επίπεδο για κάθε προϊόν ή κοινή ομάδα προϊόντων, είναι όμως δυνατόν να αναγνωρίζονται Διεπαγγελματικές Οργανώσεις σε περιφερειακό επίπεδο.

Για την ίδρυση μιας Διεπαγγελματικής Οργάνωσης απαιτείται να αποδεικνύεται ότι κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης αναγνώρισης αντιπροσωπεύει δια των μελών της τουλάχιστον το 15% της συνολικής παραγωγής και τουλάχιστον το 15% της μεταποίησης ή/και της εμπορίας συμπεριλαμβανομένης της διανομής, σε κάθε τομέα για τον οποίο ζητείται η αναγνώριση.

Οι Διεπαγγελματικές Οργανώσεις για να μπορούν να συνεχίζουν να έχουν την αναγνώριση οφείλουν εντός πέντε ετών από την ημερομηνία αναγνώρισης τους, να αντιπροσωπεύουν διά των μελών τους τουλάχιστον το 30% της συνολικής παραγωγής και τουλάχιστον το 30% της μεταποίησης ή της εμπορίας συμπεριλαμβανομένης της διανομής, σε κάθε τομέα για τον οποίο έχει εκδοθεί απόφαση αναγνώρισης, άλλως η αναγνώριση ανακαλείται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότησή τους ορίζεται ότι είναι δυνατή η θέσπιση εισφοράς επί των μελών τους καθώς και η αξιοποίηση κοινοτικών ή εθνικών προγραμμάτων. Για την ενίσχυση του έργου τους, είναι δυνατό επίσης να χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας θέσπισης, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εισφοράς υπέρ τρίτου και την απόδοσή της στην Διεπαγγελματική Οργάνωση.