γεωργια-πορεια

Νέα ΚΑΠ: Στήριξη μικρών εκμεταλλεύσεων, καλύτερες συνθήκες εργασίας και «οικολογικότερες» γεωργικές πρακτικές

Προθεσμία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 έχουν τα κράτη μέλη για να υποβάλουν προς έγκριση από την Επιτροπή τα εθνικά στρατηγικά τους σχέδια για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, η οποία θα καλύπτει την περίοδο 2023-2027, ενισχύει τα περιβαλλοντικά μέτρα, στηρίζει τις μικρότερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις και βοηθά τους νέους γεωργούς να ενταχθούν στο επάγγελμα.

Καλύτερες συνθήκες εργασίας

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2020 δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην κοινωνική διάσταση της γεωργίας.

Βάσει της νέας συμφωνίας, οι γεωργοί και άλλοι δικαιούχοι που λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις θα υπόκεινται σε διοικητική ποινή εάν δεν παρέχουν επαρκείς συνθήκες απασχόλησης, όπως ορίζεται στη σχετική νομοθεσία της ΕΕ.

Για πρώτη φορά η νομοθεσία της ΕΕ στον τομέα της γεωργίας περιλαμβάνει μια κοινωνική διάσταση, πράγμα που συνιστά ένα ιστορικό βήμα προόδου στον τρόπο με τον οποίο η ΚΓΠ λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες για τους εργαζόμενους στον γεωργικό τομέα.

«Οικολογικότερες» γεωργικές πρακτικές

Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική προβλέπει σειρά μέτρων για την προστασία της βιοποικιλότητας, των υδροβιοτόπων και του εδάφους.

Περισσότερα οικολογικά προγράμματα για τη στήριξη και/ή την παροχή κινήτρων στους γεωργούς, ώστε να εφαρμόζουν γεωργικές πρακτικές που ωφελούν το κλίμα και το περιβάλλον.

Αύξηση του μεριδίου της χρηματοδότησης για την αγροτική ανάπτυξη που πρέπει να δαπανάται σε οικολογικές παρεμβάσεις με ταυτόχρονη παρακολούθηση των δαπανών για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα, σύμφωνα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Στήριξη μικρότερων γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Η δέσμη μέτρων για τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ περιλαμβάνει επίσης μέτρα που αποσκοπούν στην ανακατανομή των κονδυλίων υπέρ των μικρών και μεσαίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Βάσει της συμφωνίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ανακατευθύνουν το 10 % των άμεσων ενισχύσεων προς όφελος αυτών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (κατ’ αρχήν μέσω αναδιανεμητικών ενισχύσεων, εκτός εάν μπορούν να αποδείξουν ότι μπορούν να επιτύχουν το ίδιο αποτέλεσμα με άλλα συγκρίσιμα μέσα).