αιτηση

Νέοι Γεωργοί: Εντός 9 μηνών η έναρξη δραστηριοτήτων στη Δ.Ο.Υ.

Την έναρξη υλοποίησης του επιχειρηματικού τους σχεδίου μέσα στους πρώτους 9 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης, οφείλουν να πραγματοποιήσουν οι νέοι γεωργοί που έχουν ενταχθεί στο υπομέτρο 6.1: «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Μέτρου 6 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Για τον παραπάνω λόγο ο ο αρχηγός της γεωργικής εκμετάλλευσης οφείλει να αποκτήσει βεβαίωση έναρξης δραστηριοτήτων ή βεβαίωση μεταβολών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. το αργότερο έως 9 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής του στο μέτρο.

Επιτόπιος έλεγχος εντός 5 ετών

Στο πλαίσιο του διοικητικού ελέγχου οι ΔΑΟΚ διενεργούν μία επιτόπια επίσκεψη στη γεωργική εκμετάλλευση των δικαιούχων με σκοπό την επιβεβαίωση της ορθής υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Η επιτόπια επίσκεψη διενεργείται από  υπάλληλο της αρμόδιας ΔΑΟΚ και πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου και μέχρι την ολοκλήρωσή του.

Τα πορίσματα των ανωτέρω επιτόπιων επισκέψεων λαμβάνονται υπόψη κατά το διοικητικό έλεγχο του έτους του επιχειρηματικού σχεδίου που πραγματοποιείται η επιτόπια επίσκεψη. Σε περίπτωση που η επιτόπια επίσκεψη δεν επιβεβαιώνει τα δικαιολογητικά σχετικά με την υλοποίησή του επιχειρηματικού σχεδίου γίνονται οι σχετικές αλλαγές στα αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου.