κτηνιατρος

Νέοι κανόνες για τα κτηνιατρικά φάρμακα και τις φαρμακούχες ζωοτροφές

Νέους κανόνες για την ενίσχυση της καταπολέμησης της μικροβιακής αντοχής και τη βελτίωση της διαθεσιμότητας και της ασφάλειας των κτηνιατρικών φαρμάκων και των φαρμακούχων ζωοτροφών, εισάγει η Ε.Ε.

Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα τη δέσμη για τα κτηνιατρικά φάρμακα, η οποία περιλαμβάνει δύο νέους κανονισμούς σχετικά με:

  • τα κτηνιατρικά φάρμακα
  • την παρασκευή, τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση φαρμακούχων ζωοτροφών

καθώς και αλλαγές στους υφιστάμενους κανόνες για τη θέσπιση διαδικασιών χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων.

Οι νέοι κανόνες σχετικά με τα κτηνιατρικά φάρμακα:

  • απλουστεύουν τις διαδικασίες βάσει των οποίων θα χορηγούνται άδειες κυκλοφορίας για νέα φάρμακα, μειώνοντας έτσι τη διοικητική επιβάρυνση για τις -μικρές κυρίως- εταιρίες
  • θέτουν σαφέστερο πλαίσιο για τη χρήση αντιμικροβιακών ουσιών στα ζώα, περιορίζοντας περαιτέρω τη χρήση τους σε ζώα που δεν νοσούν αλλά κινδυνεύουν να νοσήσουν, τόσο στο στάδιο της προφύλαξης όσο και στο στάδιο της μεταφύλαξης
  • βελτιώνουν την προστασία των ευρωπαίων καταναλωτών έναντι του κινδύνου εξάπλωσης της μικροβιακής αντοχής από εισαγωγές ζώων και προϊόντων ζωικής προέλευσης
  • ενισχύουν τη φαρμακοεπαγρύπνηση και τους ελέγχους

Οι νέοι κανόνες σχετικά με τις φαρμακούχες ζωοτροφές:

  • καθορίζουν κριτήρια για την έγκριση των υπευθύνων επιχειρήσεων ζωοτροφών και τις υποχρεώσεις τους κατά την παρασκευή φαρμακούχων ζωοτροφών
  • θεσπίζουν εναρμονισμένες απαιτήσεις για να αποφεύγεται η διασταυρούμενη επιμόλυνση μη στοχευόμενων ζωοτροφών από δραστικές ουσίες
  • διευκρινίζουν τη συνταγογράφηση και χρήση φαρμακούχων ζωοτροφών που περιέχουν αντιμικροβιακές ουσίες στα τροφοπαραγωγά ζώα
  • απαγορεύουν τη χρήση των φαρμακούχων ζωοτροφών ως προφύλαξη

Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει τώρα να υπογράψουν τους εγκριθέντες κανονισμούς. Τα υπογεγραμμένα κείμενα θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και θα αρχίσουν να ισχύουν 20 ημέρες αργότερα. Ωστόσο, οι νέοι κανόνες δεν θα είναι πλήρως λειτουργικοί πριν από τα τέλη του 2021.