ζωοτροφες

Νέοι κανόνες για τις φαρμακούχες ζωοτροφές

Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τις φαρμακούχες ζωοτροφές (ζωοτροφές που περιέχουν φάρμακα για τη θεραπεία ή τον έλεγχο νόσων σε εκτρεφόμενα ζώα, είδη υδατοκαλλιέργειας και ζώα συντροφιάς) χρονολογείται από το 1990, πριν από τη δημιουργία της εσωτερικής αγοράς και έκτοτε δεν έχει προσαρμοστεί ποτέ, δημιουργώντας αποκλίσεις στην εφαρμογή του στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Για να αντισταθμιστεί η παρούσα κατάσταση και να δημιουργηθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την ύπαρξη ίσων όρων ανταγωνισμού και καινοτομίας στον εν λόγω τομέα, η Ε.Ε. θα εφαρμόσει νέους κανόνες όπου:

  • θα καθορίσουν κριτήρια για την έγκριση των υπεύθυνων επιχειρήσεων ζωοτροφών και τις υποχρεώσεις τους κατά την παρασκευή φαρμακούχων ζωοτροφών
  • για πρώτη φορά θα θεσπίσουν εναρμονισμένες απαιτήσεις για την αποφυγή της διασταυρούμενης μόλυνσης δραστικών ουσιών από κτηνιατρικά φάρμακα σε μη στοχευμένες ζωοτροφές. Εντός τεσσάρων ετών από την έναρξη ισχύος του κανονισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει μέγιστα επίπεδα διασταυρούμενης μόλυνσης για αντιμικροβιακές ουσίες, με βάση επιστημονικά στοιχεία παρεχόμενα από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων ή τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων
  • θα διευκρινίσουν τη συνταγογράφηση και χρήση φαρμακούχων ζωοτροφών που περιέχουν αντιμικροβιακές ουσίες στα τροφοπαραγωγά ζώα
  • θα απαγορεύουν την προφυλακτική αγωγή (την προληπτική χορήγηση αντιβιοτικών ή αντιμικροβιακών ουσιών στα ζώα, όταν δεν έχει διαγνωσθεί νόσος)

Ο νέος κανονισμός σχετικά με τις φαρμακούχες ζωοτροφές είναι μέρος της δέσμης για τα κτηνιατρικά φάρμακα, μιας δέσμης τριών προτάσεων κανονισμών που επικαιροποιούν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τα κτηνιατρικά φάρμακα και τις φαρμακούχες ζωοτροφές, προσαρμόζοντάς το στις ιδιαιτερότητες του τομέα της υγείας των ζώων.