αρδευση

Νιτρορύπανση | Δράση 10.1.04: Ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα

Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για τις αιτήσεις της Δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής του ΥΠΑΑΤ.

Τα αποτελέσματα της πρώτης αξιολόγησης και κατάταξης έχουν αναρτηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) υποστήριξης της δράσης εδώ. Οι υποψήφιοι μέσω της πρόσβασης που έχουν σε αυτό, μπορούν να λάβουν
αναλυτική πληροφόρηση για τα αποτελέσματα. Επίσης θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που θα λάβουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία έχουν δηλώσει στην αίτηση στήριξης.

Στην 2η Πρόσκληση με τις δεσμεύσεις Α και Β και προϋπολογισμό ύψους 120 εκατ. ευρώ εντάσσεται το σύνολο των αιτήσεων στήριξης που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας πλην 40 υποψηφίων των οποίων η αίτηση απορρίπτεται στο σύνολο της, και 13 υποψηφίων στην αίτηση των οποίων απορρίπτονται κάποια αγροτεμάχια με τον κωδικό λάθους (εύρημα) 21030 «Το αγροτεμάχιο υπάρχει σε οριστική αίτηση στήριξης».

Ο κωδικός λάθους 21030 προκύπτει λόγω υποβολής και οριστικοποίησης αίτησης στήριξης σε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Μέτρου 11 η οποία ήταν σε ισχύ ταυτόχρονα με την Πρόσκληση για τη Δράση 10.1.04. και οι ενστάσεις επί του ευρήματος αυτού δεν αποτελούν αντικείμενο εξέτασης από την Επιτροπή Προσφυγών της ΔΑΟΚ.

Επιπλέον, σε 18 υποψήφιους της Δράσης εμφανίζεται ο κωδικός λάθους (εύρημα) 141408 «Τα στοιχεία της αίτησης στήριξης διαφέρουν από τα στοιχεία της τελευταίας ΕΑΕ». Ο συγκεκριμένος κωδικός είναι ενημερωτικός και δεν οδηγεί σε απόρριψη της αίτησης.

Στην 3η Πρόσκληση με τη δέσμευση Γ και με προϋπολογισμό ύψους 30 εκατ. ευρώ εντάσσεται το σύνολο των αιτήσεων στήριξης που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας πλην 1 υποψηφίου του οποίου η αίτηση απορρίπτεται στο σύνολο της με τον κωδικό λάθους (εύρημα) 21030.

Όσοι υποψήφιοι επιθυμούν μπορούν να υποβάλλουν ένσταση από την
Παρασκευή 20.05.2022 μέχρι και την Πέμπτη 26.05.2022 μέσω του ΠΣ της Δράσης εδώ.

Τα οριστικά αποτελέσματα θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση των ενδικοφανών προσφυγών.

Επισημαίνεται ότι δεν έχει γίνει υπέρβαση του προϋπολογισμού και συνεπώς η βαθμολόγηση μέσω μορίων δεν αποτελεί παράγοντα απόρριψης.