γεωργια

Νιτρορύπανση | Δράση 10.1.04: Η περίοδος υποβολής των παραστατικών συμμόρφωσης

Από τις 23 Σεπτεμβρίου και έως τις 7 Οκτωβρίου θα μπορούν να καταχωρούν στο Πληροφοριακό Σύστημα τα απαιτούμενα παραστατικά συμμόρφωσης οι δικαιούχοι της Δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα».

Τα παραπάνω καθορίζει η υπ’ αριθ. 57623/19.09.2022 Εγκύκλιο και αφορά τους δικαιούχους της Πρόσκλησης υπ’ αριθ. πρωτ. 267/42729/16.02.2022.