χρηματα

Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κοινή Γεωργική Πολιτική

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2021-2027 περιλαμβάνει 365 δισ. ευρώ (τρέχουσες τιμές) για την Κοινή Γεωργική Πολιτική, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 28,5 % του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027.

Με βάση τις τρέχουσες τιμές, τα πραγματικά δηλαδή ποσά που θα λάβουν οι τελικοί δικαιούχοι από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, προβλέπεται σύμφωνα με το σχέδιο της Ε.Ε. μείωση της τάξης του 5 % περίπου στον προϋπολογισμό της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.

Από το ποσό αυτό:

  • 265,2 δισ. ευρώ προορίζονται για άμεσες ενισχύσεις,
  • 20 δισ. ευρώ για μέτρα στήριξης της αγοράς και
  • 78,8 δισ. ευρώ για την αγροτική ανάπτυξη.

Πρόσθετο ποσό 10 δισ. ευρώ θα διατεθεί μέσω του ερευνητικού προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» της ΕΕ για τη στήριξη συγκεκριμένων έργων έρευνας και καινοτομίας στον τομέα των τροφίμων, της γεωργίας, της αγροτικής ανάπτυξης και της βιοοικονομίας.

Στο νέο πλαίσιο της ΚΓΠ προβλέπεται περαιτέρω σύγκλιση των άμεσων ενισχύσεων μεταξύ κρατών μελών, με κάλυψη κατά 50 % του χάσματος ανάμεσα στα επίπεδα ενίσχυσης της ΕΕ ανά εκτάριο και το 90 % του μέσου όρου της ΕΕ. Η σύγκλιση αυτή συμβάλλει στη δέσμευση της Επιτροπής για διασφάλιση δικαιότερης κατανομής των άμεσων ενισχύσεων.

Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα η Ελλάδα βρίσκεται στην 7η θέση όσον αφορά τα κονδύλια που λαμβάνει για την περίοδο 2021-2027, σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Κονδύλια ανά κράτος μέλος σε τρέχουσες τιμές – σε εκατ. EUR