χρηματα

Ο προϋπολογισμός της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής από το 2006 έως σήμερα

Σε ονομαστικές τιμές, ο προϋπολογισμός της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής παρέμεινε σχετικά σταθερός. Από το 2006, οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κοινή Γεωργική Πολιτική ανέρχονταν ετησίως κατά μέσο όρο σε 54 δισεκατομμύρια ευρώ.

Το 72 % περίπου του προϋπολογισμού της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής δαπανάται για άμεσες ενισχύσεις προς τους γεωργούς, οι οποίες τους χορηγούνται προς στήριξη των εισοδημάτων τους. Συνήθως, οι ενισχύσεις αυτές καταβάλλονται ανά εκτάριο γεωργικής γης, χωρίς να συνδέονται, ως επί το πλείστον, με την παραγωγή, ενώ η στήριξη που καταβάλλεται ανά εκτάριο μειώνεται ελαφρώς με την αύξηση του μεγέθους της εκμετάλλευσης.

Το 22 % του προϋπολογισμού δαπανάται για μέτρα αγροτικής ανάπτυξης, το ήμισυ εκ του οποίου καταβάλλεται σε γεωργούς ανά εκτάριο.

Τέλος το υπόλοιπο 6 % χρηματοδοτεί μέτρα για την αγορά.

Ο προϋπολογισμός της ΚΓΠ

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), το μερίδιο της δημόσιας στήριξης που παρέχει η ΕΕ στα ακαθάριστα γεωργικά έσοδα μειώθηκε στο 21 % το 2016, από 24 % το 2007 και 33 % το 2000.