ελια

Οδηγίες για το σωστό κλάδεμα της ελιάς

Η προστασία των ελαιόδενδρων από ασθένειες και επιβλαβή έντονα κατά τη βλαστική περίοδο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ενέργειες που έχουν προηγηθεί κατά τους χειμερινούς μήνες από τους ελαιοκαλλιεργητές.

Το κλάδεμα της ελιάς πρέπει να εφαρμόζεται το χειμώνα μετά τη συγκομιδή και πάντα πριν την έναρξη της ανθοφορίας.

Ωστόσο σε περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος παγετού το χειμώνα πρέπει να γίνεται αργότερα, όταν τα δένδρα εισέρχονται στην βλαστική περίοδο (αρχές άνοιξης).

Τύποι κλαδέματος

Το κλάδεμα της ελιάς διακρίνεται σε:

Κλάδεμα διαμόρφωσης. Γίνεται σε δένδρα μικρής ηλικίας ώστε να αποκτήσουν το επιθυμητό σχήμα αλλά και να επισπεύσουμε την είσοδό τους στο στάδιο καρποφορίας.

Κλάδεμα καρποφορίας. Γίνεται κάθε χρόνο, προς το τέλος του χειμώνα, με σκοπό το «άνοιγμα» του κέντρου της κόμης, με την αφαίρεση των λαίμαργων ή πολύ ζωηρών βλαστών, με ταυτόχρονο αραίωμα βλαστών στους βραχίονες του δένδρου. Με το κλάδεμα καρποφορίας επιδιώκουμε καλή διαμόρφωση στις ποδιές, με αφαίρεση ξερών μικρών κλαδιών, για να πετύχουμε το μέγιστο της καρποφορίας των δένδρων.

Κλάδεμα ανανέωσης. Γίνεται σε δένδρα μεγάλης ηλικίας ή σε εγκαταλελειμμένους ακαλλιέργητους ελαιώνες για να τους επαναφέρουμε στην παραγωγή. Στην περίπτωση αυτή γίνονται μεγάλες τομές στα σημεία διακλάδωσης των κύριων βραχιόνων. Έτσι ανανεώνεται η
κόμη των δένδρων και της βλάστησης και επαναφέρουμε τα δένδρα σε καρποφορία.

Κάλυψη των πληγών

Σε ελαιόδενδρα που είναι προσβεβλημένα από το βακτήριο που προκαλεί την ασθένεια της βακτηρίωσης ή καρκίνωσης της ελιάς, προτείνεται να γίνει ένα προσεκτικό κλάδεμα- καθάρισμα έτσι ώστε να απομακρυνθούν τα μολυσμένα τμήματα των φυτών. Στα προσβεβλημένα δένδρα μετά το κλάδεμα καθώς επίσης και μετά από παγετό ή χαλάζι να γίνεται αμέσως επέμβαση με εγκεκριμένο χαλκούχο σκεύασμα για την προστασία από το βακτήριο.

Μετά το κλάδεμα οι τομές κλαδέματος (μεγάλες ή μέτριες) θα πρέπει να
καλύπτονται με ειδικά επουλωτικά πληγών, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι μολύνσεις του ξύλου.

Τα προϊόντα κλαδέματος θα πρέπει να τεμαχίζονται και να απομακρύνονται με ασφάλεια από τον ελαιώνα. Επίσης δεν συνιστάται η εναπόθεση και ενσωμάτωσή τους στο έδαφος προς αποφυγή μετάδοσης ασθενειών.

Το καλό κλάδεμα, ο καλός αερισμός και φωτισμός δένδρων συντελούν στη μείωση τη προσβολών από ασθένειες και εχθρούς. Επίσης, όταν επιλέγουμε πυκνές φυτεύσεις θα πρέπει με το ανάλογο κλάδεμα διαμόρφωσης να εξασφαλίζουμε καλό αερισμό και φωτισμό στο ελαιώνα.

Επίσης το συστηματικό κλάδεμα περιορίζει το φαινόμενο της παρεναυτοφορίας στην ελιά, σε συνδυασμό και με την κατάλληλη λίπανση και άρδευση των ελαιώνων.

Πληροφορίες από Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων