γεωργια

Οι δικαιούχοι Εξισωτικής Αποζημίωσης – Μέτρο 13

Την υποβολή αίτησης στήριξης στο Μέτρο 13 (Εξισωτική Αποζημίωση) για το έτος 2020, μέσω της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ), όταν αυτή τεθεί σε λειτουργία, θα πρέπει να θυμηθούν οι δικαιούχοι παραγωγοί.

Το Μέτρο της Εξισωτικής Αποζημίωσης εφαρμόζεται στις ορεινές περιοχές, στις περιοχές με φυσικούς περιορισμούς και στις περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα, όπως αυτές ορίζονται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του μέτρου είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία :

  • Είναι ενεργοί γεωργοί
  • Ασκούν γεωργική δραστηριότητα εντός των παραπάνω περιοχών ή ασκούσαν τα έτη 2016-2018 πριν τη νέα οριοθέτηση.
  • Είναι ενήλικα άτομα (στην περίπτωση δικαιούχων φυσικών προσώπων) και δεν έχουν αποχωρήσει από την ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα.

Η ενίσχυση έχει την μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο και εξαρτάται από την έκταση της εκμετάλλευσης, το οποίο μετά τα 20 εκτάρια μειώνεται προοδευτικά.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να διατηρούν την εκμετάλλευση με την οποία εντάσσονται στα υπομέτρα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ενίσχυσης και φυσικά να τηρούν τις υποχρεώσεις στα πλαίσια της Πολλαπλής Συμμόρφωσης.