γυναικα

Οι χώρες με τις περισσότερες γυναίκες αρχηγούς γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ε.Ε.

Ο αριθμός των γυναικών στον κλάδο της γεωργίας σημείωσε αύξηση τα τελευταία χρόνια. Όπως δείχνουν τα τελευταία στοιχεία της Eurostat περίπου το 30% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ε.Ε. διαχειρίζεται από γυναίκα.

Ωστόσο, το ποσοστό των γυναικών ως αργηγοί γεωργικών εκμεταλλεύσεων διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα.

Στη Λιθουανία και τη Λετονία, σχεδόν το ήμισυ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ηγείται από γυναίκα, ενώ αντίθετα σε Ολλανδία, Μάλτα, Δανία και Γερμανία το ποσοστό δεν υπερβαίνει το 10%.

Το ποσοστό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που διαχειρίζονται από γυναίκα στην Ε.Ε. (έτος 2016)

Τα επόμενα χρόνια

Σημαντικό πρόβλημα αποτελεί η γήρανση του αγροτικού πληθυσμού όπου ειδικά στις γυναίκες, μόνο το 4,9% είναι κάτω των 35 χρονών.

Αντίθετα, περίπου 40% των γυναικών που εργάζονται στη γεωργία είναι άνω των 65 χρονών ενώ για τους άνδρες το ποσοστό αυτό φθάνει στο 27,6% με ενδεχόμενο τα επόμενα χρόνια να διευρυνθεί το χάσμα των φύλων στον αγροτικό τομέα.

Στη χώρα μας, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της Eurostat για το έτος 2016, το ποσοστό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με γυναίκα αρχηγό ήταν κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο (27%).

Συγκεκριμένα, από τις συνολικά 685.000 γεωργικές εκμεταλλεύσεις οι 188.000 ηγούνταν το έτος 2016 από γυναίκα.