πασχαλίτσα

Οικονομική ενίσχυση για βιολογική παραγωγή, ΠΟΠ/ΠΓΕ οίνους και ειδικές πτηνοτροφικές εκτροφές

Ενεργοί γεωργοί που υποβάλλουν ετησίως Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης, καθώς και συλλογικοί φορείς που είναι καταχωρισμένοι στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών, θα είναι οι δυνητικοί δικαιούχοι του Υπομέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020.

Στόχος του υπομέτρου είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η αναβάθμιση της ποιότητας των ελληνικών αγροτικών προϊόντων.

Σύμφωνα με την απόφαση, το υπομέτρο θα ενισχύσει νέες συμμετοχές στα παρακάτω συστήματα ποιότητας:

  • Βιολογική παραγωγή,
  • Προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις στον αμπελοοινικό τομέα (Οίνοι ΠΟΠ/ΠΓΕ),
  • Προϊόντα Ειδικών Πτηνοτροφικών Εκτροφών (προϊόντα Ε.Π.Ε.).

Η ενίσχυση παρέχεται σε ετήσια βάση για μέγιστη διάρκεια πέντε ετών.

Οι δικαιούχοι οφείλουν να προσκομίζουν για όλες τις επιλέξιμες δαπάνες, τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία (παραστατικά) .

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την εισαγωγή του συστήματος ποιότητας και η ετήσια εισφορά συμμετοχής στο σύστημα αυτό.

Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης ανά γεωργική εκμετάλλευση ανέρχεται μέχρι 3.000 €, ενώ εξαρτάται και από το σύστημα ποιότητας που έχει επιλεγεί.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του Μέτρου και τις δεσμεύσεις των δικαιούχων θα παρουσιαστούν σε επόμενο άρθρο.