μελισσοκομια

Οικονομική ενίσχυση μελισσοκόμων στα Μικρά Νησιά Αιγαίου: Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων

Ξεκίνησε σήμερα η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για ένταξη στο Πρόγραμμα Στήριξης των Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους στον τομέα της μελισσοκομίας συνολικού ποσού ενίσχυσης 1,8 εκατ. ευρώ.

Οι μελισσοκόμοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση ένταξης εδώ έως 20 Οκτωβρίου σε ψηφιακή εφαρμογή συμπληρώνοντας τις κατεχόμενες κυψέλες και τα υπόλοιπα απαραίτητα πεδία.

Η υποβολή αίτησης ενίσχυσης μετά την καταληκτική ημερομηνία, συνεπάγεται μείωση κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα των ποσών που θα δικαιούταν να λάβει ο δικαιούχος εάν η αίτηση είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα. Στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά
στο δείγμα επιτόπιου ελέγχου. Εάν η εν λόγω καθυστέρηση είναι μεγαλύτερη των 25 ημερών, η αίτηση θεωρείται ως μη αποδεκτή και δεν χορηγείται ουδεμία ενίσχυση στον δικαιούχο.

Το ποσό της δικαιούμενης ενίσχυσης καθορίζεται ετησίως σε 12 € ανά κατεχόμενη κυψέλη.

Δικαιούχοι μελισσοκόμοι

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης έχουν οι γεωργοί οι οποίοι πληρούν συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.
Ειδικότερα:

α) είναι κάτοχοι θεωρημένου σε ισχύ μελισσοκομικού βιβλιαρίου και έχουν υποβάλει δήλωση κατεχόμενων κυψελών το προηγούμενο έτος,

β) η έδρα της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης βρίσκεται στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους και τα μελισσοσμήνη τους είναι μονίμως εγκατεστημένα σε αυτά,

γ) διαθέτουν βεβαίωση από τοπικό συλλογικό όργανο που άπτεται του τομέα της μελισσοκομίας (όπως ομάδα παραγωγών, ένωση παραγωγών, οργάνωση παραγωγών, μελισσοκομικό συνεταιρισμό) ότι δραστηριοποιούνται μόνιμα στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους,

δ) παράγουν και εμπορεύονται κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από το έτος υποβολής της αίτησης, τουλάχιστον 5 χιλιόγραμμα μέλι, ανά κατεχόμενη κυψέλη,

Βρείτε την υπεύθυνη δήλωση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Πρόσκληση εδώ