αλογα

Οικονομική στήριξη για τη διατήρηση αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων

Οικονομική στήριξη στους κατόχους αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων, προκειμένου να διατηρήσουν ή/και να αυξήσουν τον αριθμό των ζώων αυτών παρέχεται μέσω της Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του Μέτρου 10 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Η ενίσχυση χορηγείται ετησίως και το ύψος της ενίσχυσης ανά Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου καθορίζεται ως εξής:

Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου (ΜΖΚ)

  • 1 βοοειδές ηλικίας 6 μηνών έως 2 ετών = 0,6 ΜΖΚ
  • 1 βοοειδές ηλικίας άνω των 2 ετών = 1 ΜΖΚ
  • 1 προβατοειδές ή αιγοειδές άνω του 1 έτους = 0,15 ΜΖΚ
  • 1 χοιρομητέρα = 0,5 ΜΖΚ
  • 1 μόνοπλο άνω των 6 μηνών = 1 ΜΖΚ

Για τη λήψη της κατ’ έτος ενίσχυσης οι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης, επιλέγοντας την αντίστοιχη Δράση.

Δεσμεύσεις

Οι δικαιούχοι δεσμεύονται, μεταξύ άλλων, να διατηρούν τον αριθμό των επιλέξιμων ζώων ένταξης για μία πενταετία. Είναι δυνατή η αντικατάσταση των ζώων που εντάχθηκαν αρχικά με ζώα της ίδιας φυλής, εφόσον ο συνολικός αριθμός των ζώων κατά τη διάρκεια της πενταετίας παραμένει τουλάχιστον αυτός που αναφέρεται κατά την ένταξή τους στο πρόγραμμα.

Όλα τα ζώα που συμμετέχουν στη δράση πρέπει να φέρουν σήμανση (ενώτια, βώλους, κλπ), όπως προβλέπεται από την σχετική εθνική και Κοινοτική νομοθεσία.

Υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά κατά το διάστημα από 3 Ιουλίου 2018 έως και 22 Ιουλίου 2018, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος εδώ.

Δείτε ποιες είναι οι επιλέξιμες φυλές των ζώων ανά περιοχή κατανομής και τα Κέντρα Ζωικών Γενετικών Πόρων για την τήρηση των γενεαλογικών βιβλίων στις σελίδες 5-6 της Πρόσκλησης εδώ.